789. Poselství Matky Spásy ze dne 7. května 2013 v 17:00.


MISE, KTERÁ TI BYLA SVĚŘENA, JE POSLEDNÍM ČLÁNKEM V POSLEDNÍ SMLOUVĚ


Mé drahé dítě,

odhalila jsem ti během tohoto velmi mimořádného zjevení tajemství mého srdce, a jak je spojeno s Nejsvětějším Srdcem mého milovaného Syna. Mé srdce bije v jednotě s jeho srdcem a jako Spoluvykupitelka budu pracovat, abych přivedla co nejvíce Božích dětí do nové éry pokoje.

Jako Matce Boží mi byla dána moc nad šelmou a všem, kteří se dovolávají mé pomoci, bude udělena před ní velká ochrana. Kvůli této mimořádné moci, kterou mi dal můj Syn, bude během vlády šelmy uděláno vše pro zneuctění mého jména. Budou organizovány veřejné události k poctě mých přání sjednotit všechny Boží děti. Naneštěstí ne všechny z nich budou ctít Pravdu.

Odhalila jsem Pravdu v la Salettě ve Francii a ve Fatimě v Portugalsku, ale přesto mnozí nechápou, co jsem vlastně vysvětlila. Brzy se předpověděná proroctví stanou skutečností a pak nenávist, kterou ke mně chová Zlý, se projeví ve zvláštních obřadech, které budou urážkou Boha.

Můj Syn vytvořil velmi jedinečný plán, který byl propracován do všech podrobností, aby zajistil, že světu bude odhalena pravda o nepřátelích Boha. Všechno dělá proto, že jedině Pravda může zachránit lidský rod. Pokud by Boží děti následovaly lži a zapletly se do podvodu, zrozeného z plánu antikrista, pak se obrátí zády jak k mému Synu, tak ke své vlastní spáse.

Mé dítě, mise, která ti byla svěřena, je posledním článkem v poslední smlouvě, kterou můj Syn musí naplnit v poslušnosti k mému Otci, Bohu Nejvyššímu. Bude to nástroj, kterým budou duše zachráněny ze sevření Satana a jeho armády zla na zemi. Kvůli tomu nenávist, která je ti projevovaná skrze slova, skutky a činy jiných lidí, bude krutá a prudká. Hněv namířený proti tobě bude jako žádný jiný a musíš pochopit, že se to dá čekat. V těchto časech se práce mého Syna setká s hořkým odporem a On i jeho církev na zemi budou muset zakusit poslední ukřižování před tím, než se uskuteční vzkříšení, slíbené všem, kteří v mého Syna věří.

Nenávist je skutečná a Zlý proti tobě obrátí dokonce i mysl vybraných duší a vizionářů, mé dítě. Nermuť se kvůli sobě, ani kvůli těmto duším, protože utrpení mého Syna je desetkrát horší. Je to můj Syn, Spasitel a Vykupitel lidstva, který zemřel za hříchy lidí, který je stále ještě nenáviděn s vášní, zrozenou z hněvu a řízenou Satanem. Je to můj Syn, kdo je předmětem takových útoků a když ti vmetou urážky do tváře, mé dítě, bičují Ho zase znovu.

Musíte všichni povstat a dělat, co vám říká můj Syn, protože jste byli vybráni, abyste tvořili jeho armádu zbytku. Když trpíte v jeho jménu, je to pro slávu Boha a ke spáse lidstva. Až se nové nebe a nová země sjednotí, takové utrpení přestane a všichni budou zpívat Bohu chvalozpěvy.


Vaše milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy


zpět