782. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2013 v 15:40.


BUDE ZAVEDENA NOVÁ PODOBA KŘÍŽE


Má vroucně milovaná dcero,

moje autorita se nikdy nesníží, a jako světlo slábne v husté mlze, bude přesto vždy zjevná, třebaže oslabena jen na mihotavé žhnutí.

Až se svět opět změní, jak duch zla vyvolá rozdělení za rozdělením, bude to Boží Světlo, které vám bude dávat sílu. Moje přítomnost pocítí ti, kteří ke Mně přijdou, abych jim pomohl, neboť vás nikdy neopustím, zejména ne, když si budete myslet, že je všechno beznadějné. Nic než Pravda vám pomůže vydržet, až se dnešní zjevný nedostatek lásky ještě prohloubí, když se lidská srdce změní v kámen.

Pravda je obsažena v Bibli svaté. Je to potrava, kterou se lidé mohou živit teď i v budoucnosti. Velmi brzy se stane nemožným koupit Bibli, až mnoho národů, zejména v Evropě, budou dodržovat nové zákony, které zakážou všechny knihy k podpoře Božího Slova.

Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji posvěcení služebníci budou brzy informováni o změnách, se sdělením, že jsou pro dobro církve.

Nová pravidla se projeví novelizací, či úpravou modliteb během mše svaté a budou se zdát nevinná. Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale budou se vztahovat k nejsvětější eucharistii a mé přítomnosti v ní. Bude použito slovo "připomínat si" (slavit památku) a všechny církve budou brzy zbaveny svých cenností. Odebrání cenností, včetně zlatých svatostánků – které vymění za vyrobené ze dřeva a kamene – bude jedním ze znamení, že jsou nyní shromažďované pro nové světové náboženství.

Kostely budou změněny uvnitř svých zdí a to bude spojeno se znesvěcením oltářů. Monstrance, nesoucí nejsvětější eucharistii, začnou mizet a dny, kdy má svatá hostie je vystavena, se budou chýlit ke konci.

Pohrdejte teď mým Slovem a budete ronit slzy, až se ty skutky budou před vámi dít. Brzy nato budou pozměněny oděvy nošené mými svatými služebníky a bude uvedena nová podoba kříže. Tato nová ukrutnost nebude založena na jednoduchém kříži. Místo toho ukáže, nenápadně, hlavu šelmy.

Prosím vás, abyste nyní shromáždili mé svaté kříže a uložili je ve svých domovech, spolu se svěcenou vodou. Vybízím vás všechny, abyste se pevně drželi Pravdy, o níž jsem vám řekl. Pak chci, abyste Mi zcela důvěřovali. Nikdy si nemyslete, že vás nechávám na milost Zlému. Vždy zůstanu blízko vás. Budu vylévat mimořádná požehnání na hlavy mých milovaných, věrných, posvěcených služebníků, abych je udržel spjaté s mým Nejsvětějším Srdcem.

Udržujte vaše srdce blízko mému a k sobě navzájem. Utěšujte a posilujte se vzájemně, neboť musíte jeden druhého milovat víc než kdy jindy, před a během přicházejících časů. Já jsem vaše rodina. Vy patříte Mně. Zůstaneme jednotní až do času, kdy zaznějí polnice, a bude oznámeno, že se zjevím, konečně, v mém Druhém příchodu. Potom pocítíte radost a mír, který jsem vám slíbil. Pak skončí všechno utrpení.


Váš Ježíš


zpět