778. Poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2013 v 10:30.


BUDOU NEUSTÁLE LHÁT A JEJICH VEŘEJNÁ KÁZÁNÍ BUDOU V OČÍCH BOHA NESMYSL


Má vroucně milovaná dcero,

zanedlouho se disidenti v katolické církvi, kteří opustili svou poslušnost Bohu, dají dohromady k zuřivému útoku na svaté služebníky, věrné Pravdě.

Ti, nevěrní mému Tělu, změní mnoho zákonů a vytvoří nové výklady významu nejsvětější eucharistie. Mnozí svatí služebníci Boha a laici napříč křesťanskými vírami budou sledovat, jak bude Duch Svatý napaden. Mnozí budou otřeseni způsobem, jakým bude mé jméno a mé učení nově vykládáno, kdy bude zdůrazněna povinnosti člověka k člověku. Lidé budou povzbuzováni milovat se navzájem a klást své potřeby před Boží oltář.

Navenek bude pohlíženo na tento přístup ke křesťanství jako na dobrou věc. Bude podporovat důležitost lásky, ale ne způsobem, nařízeným Bohem. Vysoce postavení budou viděni, jak se vzájemně vychvalují za účast na náboženských obřadech. Budou se uctivě klanět jeden druhému a vrhat se ve zbožňování k nohám nepřátel Boha.

Všechny ty velkolepé rituály oklamou svět a mnozí si neuvědomí účel těchto ceremonií. Tyto činy, nová kázání a nové ceremonie, údajně k uctění Mne, Ježíše Krista, budou místo toho z podstaty temné, neboť budou oslavovat šelmu.

Král temnoty se svými zlými duchy je velmi hbitý v srdcích mnohých, odpovědných za vedení mých následovníků. Někteří z těchto služebníků si neuvědomují, že jsou pokoušeni Zlým. Těm říkám – přijďte teď. Přijďte ke Mně skrze svátost smíření. Máte-li obavy o vaši víru, osvítím vás, ale musíte svou duši zbavit pýchy. Je to pýcha, která vás svádí, abyste uvěřili, že váš intelekt je lepší, než intelekt Boha.

Jiní, jako vlci v rouchu beránčím, prodali své duše Satanovi. A právě tak jako on, budou vychytrale podvádět Boží děti. Budou svádět druhé chválou jejich služebníků za jejich svatost a to přitáhne ty služebníky milující samy sebe, naduté pýchou, kteří půjdou za nimi jako ovce. Budou neustále lhát a jejich veřejná kázání budou v očích Boha nesmyslem. Neuvidíte ani špetku pravé pokory v žádném z jejich slov, i když se budou velmi snažit zajistit, že se na veřejnosti budou chovat jako pokorní služebníci Boží. Moc Ducha Svatého s nimi nebude a ti z mých, kteří Mě opravdu znají, to dosvědčí.

Tak mnoho mých nebohých posvěcených služebníků bude vtaženo do těchto lží, které povedou k znesvěcené mého Těla, a mnozí z těch, kteří se vychloubají svou láskou ke Mně, budou první, kteří zarazí další hřeb, když Mě všichni znovu ukřižují.

Má dcero, nenávist ti projevená, vyjde ze dvou stran, jako přímý výsledek rozkladu mé církve na zemi. Na jedné straně budou ti, kteří říkají, že zastupují mou církev na zemi, ale těmi vůbec nejsou, protože reprezentují jiné učení. Na druhé straně budou moji věrní služebníci, kteří ti nebudou věřit.

Musíte vědět, že Pravda vyvolává strach a hněv. Pravda daná pravým Božím prorokům nevytváří jen hněv – kvůli strachu vyvolává také pohoršení. Pohoršení a hněv přicházejí od ducha zla. Zlý, skrze lidská srdce, se mimořádně snaží zastavit Boží Slovo.

Hněv proti prorokům je nenávistí vůči Bohu.


Váš Ježíš


zpět