777. Poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2013 v 14:40.


TYTO ODPORNÉ SKUTKY SE MUSÍ STÁT, PROTOŽE ZEMĚ JE OČIŠŤOVÁNA


Má vroucně milovaná dcero,

jak pokračuji v očišťování světa mým darem Ducha Svatého, vede to k ještě větší nenávisti vůči Mně, Ježíši Kristu.

I když moje přítomnost v srdcích lidí narůstá, v činech těch, kteří protiřečí mému svatému Slovu, uvidíte velkou míru nenávisti.

Ti, kteří pokračují v zavádění zákonů, které se rouhají proti Bohu, zvýší své úsilí, aby poskvrnili Slovo Boží. Tyto odporné skutky se musí stát, protože země je očišťována. Až očišťování zesílí, tak vám také zlo hříchu bude ukázáno. Všimnete si, že tito mí nepřátelé budou podporovat každé myslitelné jednání, které je namířeno proti Bohu. Mnozí budou předstírat svou nevinu, ale tyto činy nebudou přijímány mými, kteří znají Pravdu. Dar rozlišení, který jsem předal mnoha duším, znamená, že tyto ďábelské skutky, které jsou páchány těmi, kteří v pozicích moci ovládají národy, budou viděny jako takové, jaké jsou – dílo Satanovo.

Satanovi zlí duchové zvýšili svou přítomnost v duších těch, kteří nevěří v Boha. Neuspokojení tím, že takové duše se k Bohu obracejí zády, tito zlí duchové podněcují tyto lidi k prosazování nejohavnějších hříchů. Časem se tyto duše stanou tak zkažené a plné nenávisti k Bohu, že se uvrhnou do temnoty, která už není schopna snést Boží Světlo.

Nezapomeňte, že mé milosrdenství je velké. Bude to jen mým milosrdenstvím, že tito lidé mohou být zachráněni. Není pro ně jiná naděje, neboť mnohé z těchto mučených duší nejsou schopné ze své vlastní svobodné vůle – tak jsou zamořeny zlem – prosit o mou milosrdnou ruku. Vy, kteří Mě znáte a milujete Mě, musíte pomoci těmto ubohým lidem tím, že budete úpěnlivě prosit o záchranu jejich duší. Musíte prosit, aby se nyní ke Mně obrátili, abych mohl zasáhnout a zastavit pronásledování, které zamýšlejí uvalit na svět. Musíte prosit Mě, skrze osobní oběti, aby byli zastaveni v [páchání] genocidy, kterou plánují. Nejhorší formu genocidy uvidíte v nespravedlivých válkách a vraždě nevinných v lůně svých matek.


Váš Ježíš


zpět