775. Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2013 v 16:55.


VŠICHNI FALEŠNÍ PROROCI BUDOU MNOU VYHNÁNI A PŘÍSNĚ POTRESTÁNI


Má vroucně milovaná dcero,

moji vizionáři po celém světě procházejí v tomto čase velkým utrpením, když snášejí bolest, která je nutná pro záchranu duší lidstva. Potom, co se nabídli do mých služeb, budou kráčet osamocení, tak jako Já, když jsem stoupal na horu Kalvárii, jen s nemnoha, kteří přijdou, aby jim pomohli.

Právě tak, jako moje pravé duše trpí bolestí, posměchem a odmítáním, tak budou falešní proroci a vizionáři oslavováni a mnohé oklamou. Povstanou mezi vámi falešní proroci a budou přitahovat chválu a slávu. Za jejich fasádou pokory a sladkých slov bude prázdnota zrozená z ducha zla.

Varuji svět, aby nenásledoval falešné proroky, kteří v mém svatém jménu hledají slávu, nekritický obdiv a chválu pro sebe samé. Nikdo poslaný Mnou, Ježíšem Kristem, se nebude vyvyšovat, aby vás nechal padat ke svým nohám. Žádný z mých proroků se nepostaví na piedestal a neřekne, že je větší, než vy. Nesmí vyslovit, že je větší, než jejich bratři a sestry, protože je prorokem.

Vše, co [falešný prorok] bude dělat, je, že bude kázat slova takzvané moudrosti způsobem, který vás povede k tomu, abyste uvěřili, že by měl být chválen pro svou vlastní domnělou věrnost k Bohu. Místo toho, aby vás podněcoval k modlitbám a přiváděl blíže k Bohu, bude vás především nutit a vyžadovat, abyste mu prokazovali úctu. Udělá to tak, že vám předvede všemožné vlastnosti, které byste spojovali se zbožnými lidmi. Tito falešní proroci budou k sobě přitahovat duše hříchem pýchy. Pýcha ve falešném proroku bude přitahovat pýchu v jiných duších. Budou se vzájemně chválit za užívání Božího jména při hlásání své velikosti.

Střežte se těch, kteří po vás budou chtít, abyste na sobě, jak říkají, projevili mimořádné dary, které přitahují duchovní svět. Musíte se vyhnout těm, kteří vás mým jménem budou zvát, abyste si zahrávali s duchy, o nichž řeknou, že vám přinesou velký pokoj a útěchu, kde však nebude ani zmínka o Bohu. Pokud nebudete pozváni ke klanění se v pokoře Bohu, místo toho budete žádáni, abyste sami sebe a vaše osobní dobro upřednostnili před potřebami druhých, potom musíte vědět, že to nemůže pocházet od Boha. Nesmíte nikdy upřednostnit vaše osobní zájmy, nebo zájmy druhých, před Bohem. Vše, o co prosíte, musí být v souladu se svatou vůlí Boha.

Mnozí ze světových falešných proroků pracují s duchy, kteří nepřicházejí ode Mne. Prosazují důležitost vnitřního uzdravení, pozitivního myšlení a metafyziky, které všechny vedou k jednomu - člověk bude podněcován, aby se vyvýšil před Bohem.

Všichni falešní proroci budou Mnou vyhnáni a přísně potrestáni. Jejich tresty převýší tresty obyčejných smrtelných lidí, protože budou zodpovědní za ztrátu tak mnoha duší.


Váš Ježíš


zpět