773. Poselství Ježíše ze dne 21. dubna 2013 v 14:45.


BABYLONSKÁ VĚŽ BUDE ZNOVU POSTAVENA A PŘEDSTA-
VENA JAKO BOŽÍ CHRÁM


Má vroucně milovaná dcero,

kdo může popřít moji smrt na kříži? Kdo může popřít, že jsem se vzdal svého života, aby Pravda všude zachránila hříšníky? Potom kdo z vás, až přijde čas, popře Pravdu mé církve na zemi, až bude rozebrána kámen po kameni?

Byla vám dána Pravda. Znáte mé učení. Potom také podle mého učení poznáte mou církev. Má církev na zemi je Pravda. Má církev na zemi je mé Tělo. A potom, když někdo z vás bičuje mé Tělo, posléze znovu vymyslí mé učení a následovně vám předloží lži, zapřete Mě pak?

Já, Ježíš Kristus, vám to neříkám, abych vás rozdělil. Říkám vám tyto věci, abyste uctívali mé učení, zachovali svaté svátosti a zůstali pevní v Pravdě. Nikdo na zemi nemůže změnit učení mé církve. Nikdo. Nikdo na zemi nemá oprávnění vyhlásit nové učení a vydávat je za moje. Přesto Mě mnozí z vás zapřou popřením Pravdy, která vám byla dána před 2000 roky. Máte takové nedostatky ve vědomostech o svatých věcech, že ani nepoznáte v nových zákonech, že se vůči Mně rouhají, až budou zavedeny v mé církvi na zemi.

Tak jako tehdy, bude Babylonská věž znovu postavena a představena jako Boží chrám. Bude stát v Římě a bude označena novým symbolem jednotného světového náboženství. Tento symbol bude vidět na střeše, na vchodu a bude na prvním místě na vysokém oltáři uvnitř. Můj vzácný svatostánek ze zlata, znesvěcený v celé své slávě, bude umístěn ve středu oltáře na očích všech. Tato urážka bude znamenat, že šelmě bude dán volný vstup, aby obsadila můj svatostánek. V té chvíli moje přítomnost zmizí.

Milióny lidí – mnozí z nich nepoznají význam této ohavnosti – udělají vše, co bude od nich vyžadováno, a budou se modlit před šelmou. Nová roucha zhotovená se zlatými emblémy, napohled skromné ornáty, budou nošena těmi, kteří slouží v takzvaném chrámu. Zlaté znamení, které bude vystavováno na odiv hanebným způsobem, bude symbol nového světového náboženství.

Kříže zmizí. Můj kříž už nebude nikde vidět. A tam, kde ještě na veřejných místech zůstanou, budou lidé přinuceni zákonem, aby je odstranili.

Nová věž, která bude uctívat Satana, bude kopírována v mnoha zemích, a potom bude oznámena druhá část podvodu. Církev veřejně vyhlásí, že existence pekla je nesmysl. Lidé budou ukolébáni do klamného pocitu bezpečí, až tato nestoudná lež bude přijata všemi církvemi. Bude to zdůvodněno, že Bůh by nikdy nedovolil existenci takového místa. Že On miluje všechny a že existence pekla byla po staletí šířena náboženskými fanatiky. A tak lidé budou přehlížet dokonce existenci smrtelného hříchu. Hřích bude tak široce přijímán, že lidé se už nebudou více modlit, nebo prosit o milosrdenství, neboť to nebude Bůh, kterého budou vyznávat. Bude to šelma, které podřídí své duše a každý krok jejich cesty bude pečlivě organizován nepřáteli Boha.


Váš Ježíš


zpět