770. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2013 v 20:00.


TOTO ZNAMENÍ, NEZAMĚŇUJTE JE ZA ZNAMENÍ ŠELMY, BUDE SYMBOLEM NOVÉHO JEDNOTNÉHO SVĚTOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

mé srdce se chvěje, když musím snášet bídu a utrpení, které bude muset zakusit celé lidstvo. Nebude to způsobeno mou rukou, ale kletbou Satana, jak bude jeho duch bloumat a pohlcovat duše na svých cestách. Jsou tak nic netušící o vlivu tohoto zla, že za své utrpení budou vinit cokoliv jiného. Ze své bídy obviní druhé a nepoznají, že je to nedostatek víry v Boha, který vytváří takovou spoušť v jejich životech.

Jak duch Zlého svírá lidstvo, Boží Světlo se s ním bude střetávat způsoby, o nichž bude svědčit řada událostí.

Bouře budou nabývat na síle a mnoho zemí pocítí převraty. Bude viděn neklid v národech, kde vládnoucí moc odebere svobodu lidu, jemuž vládne. Potom církve, včetně všech, které milují Boha, jediného Trojjediného Boha, začnou rušit své služby a zavírat dveře.

Ve všech západních zemích bude vidět mnoho zavřených kostelů. Brzo se znamení komunismu, jako zvláštní znak, objeví v kostelích, které zůstanou otevřené, v médiích, na částech oděvu, ve filmech a tento znak se bude pyšně nosit na vysokých místech. Bude považován za znamení cti a okázale stavěn na odiv členy hierarchie ve všech hlavních církvích a náboženských společnostech. Tento symbol uvidíte na veřejných místech, na oltářích, na letištích a na rouchu, která nosí představení v církvích.

Toto znamení, nezaměňujte je za znamení šelmy, bude symbolem nového jednotného světového náboženství. Ti, za to zodpovědní, už nadále nebudou mít obavu předvést své znamení, které je symbolem moci a oddanosti šelmě.

Den, kdy každodenní oběť mše svaté bude zastavena v té podobě, v jaké musí být nabízena v mém svatém jménu, bude dnem, kdy se tento symbol objeví na oltářích a před všemi svatostánky na světě.

Modlete se, moji milovaní následovníci, abyste našli útěchu u mých posvěcených služebníků, kteří Mi zůstanou věrni, neboť budete potřebovat posilu během těchto zkoušek. Vždy vás pozvednu a ponesu vás. Nikdy vás neopustím, ale nesmíte se odchýlit od mého učení, nebo přijmout pohanské praktiky, jako náhražku Pravdy.


Váš Ježíš


zpět