769. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2013 v 20:45.


SLOVO PODLE BOHA BUDE ROZTRHÁNO, ZATÍMCO POHANSTVÍ ZACHVÁTÍ ZEMI


Má vroucně milovaná dcero,

výstup na horu Kalvárii, který moje církev na zemi musí přetrpět, už začal, jak bylo předpovězeno. Všichni, kteří mluví v mém jménu, milují Mě a uctívají má učení, budou nyní muset čelit této mučivé cestě, aby zachovali mé Slovo.

Slovo podle Boha bude roztrháno, zatímco pohanství zachvátí zemi. Všem, kteří Mě následují, říkám – jděte se vztyčenou hlavou. Nikdy se nevzdávejte Pravdy, když ti, včetně vaší rodiny a přátel, budou velmi usilovat odvrátit vás od mého svatého Slova, daného vám [všem] během času mého pobytu na zemi. Nesmíte ochabnout v odhodlání zůstat Mi věrni. Někteří z vás budou silní během cesty pronásledováním. Jiní odpadnou. Někteří se vzdají. Ostatní se rozhodnou přijmout lži, předkládané jim jako svaté učení a budou ode Mne odloučeni.

Ponesu na svých ramenou všechny, kteří Mi plně důvěřují. Budu chránit všechny s dostatkem odvahy k pokračování sloužení mší svatých patřičným způsobem. Ochráním svátosti nabízené mými svatými posvěcenými služebníky, kteří odmítnou ustoupit, nebo opustit moji službu. Ti, kteří se svěří do mé péče, se nemusí ničeho obávat. Ti, kteří dostávali Pravdu po celý svůj život a odmítnou mé učení ve prospěch lží, budou ode Mne odvrženi. Mé spravedlnosti je třeba se bát, neboť ať nikdo nevěří, že by se mohl pohroužit do propasti klamu bez výčitek svědomí ve své duši a netrpět následky.

Má láska bude dost silná, aby objala všechny, kteří budou v té době zmatení. Nabídnu pomocnou ruku všem Božím dětem, které mě hledají, bez ohledu na temnost jejich duší. Uprostřed zmatku se dám konečně poznat a můj Duch uchvátí zemi, právě když lidé budou věřit, že už jsou na konci svých sil.

Pamatujte, že Já jsem První a Poslední, nic Mě nemůže přemoci, Jsem všemohoucí a až budete cítit nad světem zdrcující zlobu nepřátel Boha, vězte, že Já jsem zde. Dovoluji toto utrpení, toto poslední pronásledování, protože je to konečná zbraň proti šelmě. Bez toho by ukradla duše většiny světové populace.

Tato bitva o duše ohromí ty, kteří Mě opravdu znají, protože zlo, kterého budou muset být svědky, uvidí u lidí, o nichž si myslí, že jsou dobří. Satan využije každou možnost a každou duši, zvláště ty, Mně blízké, k jejich odvrácení od mého učení. Zatímco bitva bude po nějaký čas zuřit, touto misí zachráním miliardy lidí jejich obrácením.


Váš Ježíš


zpět