767. Poselství Matky Spásy ze dne 14. dubna 2013 v 14:00.


KDYŽ JSOU DĚTI BOHA OKLAMÁNY LŽEMI, ODLOUČÍ SE OD NĚHO


Mé milované dítě,

dovol mi, abych ti v tomto čase přinesla útěchu. Dovol mi být ti poblíž, abych tě mohla posilovat při šíření svatého Božího Slova v těchto těžkých časech.

Když ti, kteří pronásledovali mého Syna, a pak Ho zavraždili, byli otázáni – "Proč jste to udělali?" – odpověděli – "Abychom zachovali Boží Slovo". Když byli otázáni, zda by Bůh souhlasil se zabitím jiného člověka, argumentovali, že to bylo v souladu s učením církve. A tak tomu bude také i na konci časů. Lidé překroutí Boží učení, aby ospravedlnili své odmítnutí jeho svatého Slova.

Můj Syn dává světu tato poselství, abyste zachovávali jeho učení. Dělá to, aby nikdo omylem neodmítl jeho svaté Slovo, když je učení jeho svaté církve na zemi manipulováno a znesvěceno. Slovo Boží nesmí být nikdy měněno, přestože proroctví předpověděla právě o těchto dnech, že se tak stane, kdy to bude učiněno církví založenou na Petrově skále.

Můj Syn je Slovo. Slovo Boží musí být uctíváno každým Božím dítětem. Když jsou Boží děti oklamány lžemi, odloučí se od Něho. Když přijmete cokoliv jiného než Boží Pravdu, když přijmete hřích, a pak se na něm podílíte, pak vrážíte klín mezi vás a mého Syna.

Nezapomeňte, že já, Matka Boží, ochraňuji všechny, kteří mě volají. Má ochrana je pro všechny lidi, všech vyznání. Když se denně modlíte můj svatý růženec, je vám poskytnut každý druh ochrany a budete schopni zachovat Pravdu, svaté Slovo Boží.

Kdokoliv v církvi mého Syna na zemi, který vede lidi a nedokáže se před vlastním shromážděním modlit svatý růženec, nepřichází od Boha.


Vaše Matka
Matka Boží
Matka Spásy


zpět