765. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2013 v 23:55.


POŽEHNANÍ JSOU POKORNÍ SRDCEM, KTERÉ MILOST BOŽÍ ZBAVILA JEJICH PÝCHY


Má vroucně milovaná dcero,

kdo z vás, který Mě opravdu miluje, může předstoupit přede Mne a ležet v úplném odevzdání u mých nohou?

Kdo z vás, kteří Mě upřímně uctíváte a následujete má učení, se dokáže přede Mnou pokořit bez jediného ohledu na sebe? Pokud se dokážete v pokorné služebnosti vydat na milost mému milosrdenství, pozvednu vás a oslavím. Ale když oslavíte sami sebe v mém jménu a řeknete, že Mě znáte důvěrněji než ostatní, odvrhnu vás na zem pod mé nohy.

Proč tak mnozí, kterým byla dána Pravda, stále špatně chápou Pravdu mého učení? Člověk, protože je poskvrněn hříchem, není hoden stát přede Mnou. Ale ti, kteří rozumějí slabosti lidské duše, musí vědět, že lidé, kteří cítí nutnost tvrdit, že mají lepší znalost duchovních věcí ustanovených Božím učením skrze proroky, potřebují být velmi opatrní. Když takové duše, místo aby se zaměřily na důležitost pokory, vyhlašují svou takzvanou znalost vychloubáním se svým intelektuálním hodnocením svaté nauky, tak Mě urážejí. Když užívají svou znalost k překroucení Pravdy, aby vyhovovala jejich záměrům a táhli duše do lidmi zmanipulované verze mého učení, pak jsem hluboce uražen a potrestám duše, které se provinily tímto zločinem proti Bohu.

Vy, kteří vytváříte kulty, duchovní hnutí – které jsou všechny vámi vytvořené, vězte, že když pozměníte Boží Slovo, jste vinni smrtelným hříchem. Vaše hlasy, které na jedné straně hlásají Boží Slovo a všechnu jeho slávu, jsou slyšeny, protože obsahují Pravdu. Ale když k Božímu Slovu přidáte [něco] ze svých vlastních interpretací a když to použijete k útoku na jiné v mém svatém jménu a obviníte je ze špatného jednání, dopouštíte se hříchu.

Požehnaní jsou pokorní srdcem, jejichž pýchu z nich sňala milost Boží, neboť oni budou panovat jako králové v Novém ráji.

Požehnaní jsou ti, jejichž naprostá důvěra ve Mne znamená, že kážou a šíří mé svaté Slovo bez jakéhokoliv úmyslu hledat pozornost a vlastní slávu, neboť oni také najdou útočiště v mém království.

Ti, kteří tvrdí, že jsou mými horlivými následovníky, ale kteří věří, že jsou oprávněni soudit ostatní, analyzovat náboženskou víru ostatních, jejichž víra v Boha způsobuje pohoršení a kteří veřejně odsuzují svaté duše přicházející v mém jménu, nejsou částí mého království. Patříte ke Zlému, neboť se nehlásíte ke Mně, Ježíši Kristu. Nevolal jsem vás, ani jsem vám nedal svolení, abyste prosazovali jakoukoliv formu speciální skupiny, ustanovené, aby zesměšňovala jinou skupinu.

Vy, kteří se pyšně vychloubáte svou intelektuální zdatností spojenou s mým učením, abyste ponížili jiné Boží dítě, zejména vybrané duše, vězte, že vaše dny jsou sečteny. V minulosti Mi moje trpělivost zabránila v přerušení takových v omyl uvedených misí. Nyní, v těchto časech konce, nebudu už dále tolerovat způsob, jakým se pokoušíte stát v cestě mému Druhému příchodu.

Tak málo z vás přijme můj plán připravit vás na můj Druhý příchod – tentokrát vás přivést do nové éry pokoje. Pravdu již znáte. Víte, že přijdu znovu, ale právě tak, jako tomu bylo dříve, neuznáte, že jsem to Já, Král všeho jsoucna, kdo vás volá, abyste připravili vaše duše.

Dva tisíce let pro Mne není nic. Je to, jako kdyby to bylo včera. A tak dnes volám k vám všem. Co Mě rmoutí je, že ti, kteří říkají, že Mě milují a veřejně se ke Mně hlásí, Mě ve skutečnosti neznají. Připustili, aby jejich požitky z organizovaného náboženství, mezinárodní politiky, přehnaná nádhera a obřadnost překryly Mě.

Jsem prosté mysli, těla i duše, a tak nejdříve obejmu ty, kteří takto ke Mně přijdou. Když otec vítá domů dítě, které bylo na nějaký čas v cizině, nevšímá si jeho šatů, bot, šperků nebo zavazadla. Vidí jen svého syna, jeho tvář a lásku, která existovala v jeho srdci od prvního nádechu, kdy vyšel z lůna své matky. Nezajímá ho jeho bohatství, jeho mínění, názory, nebo jeho klepy o druhých – všechno, co zná, je láska, kterou cítí ke svému dítěti a lásku, kterou jeho dítě cítí k němu.

Láska je jednoduchá. Je bez komplikací. Nevychází z nenávisti. Nemůžete nikoho milovat, když je vaše duše plná hněvu nebo nenávisti. Když milujete Mě, musíte milovat všechny, kteří Mě následují, a je jedno, jaká je jejich slabost. Musíte milovat dokonce i ty, kteří jsou vinni strašnými hříchy, neboť Já mohu odpustit i nejohavnější ze všech hříchů. Nesmíte zapomenout na to, že nikdo nemá právo odsoudit druhého v mém jménu. To může přijít jen ode Mne.

Vězte toto: pokud jde o varování světu hříšníků, kteří jsou nepřátelé Boha, Já mám toto právo. Ale v každém případě vás budu prosit o modlitby za jejich duše. S jedinou výjimkou. Nemohu vás nikdy prosit, abyste se modlili za antikrista, neboť on nepřichází od Boha.


Váš Ježíš


zpět