764. Poselství Ježíše ze dne 11. dubna 2013 v 21:20.


ZA KAŽDOU DUŠI, KTEROU ZASVĚTÍTE MÉMU MILOSRDENSTVÍ, JÁ ZACHRÁNÍM STO DALŠÍCH


Má vroucně milovaná dcero,

musíš jít kupředu a soustředit se na ty ubohé duše, které vůbec nevěří v Boha. Mluvím o těch, kterým nikdy nebyla dána Pravda o existenci Boha, jejich Stvořitele.

Jsou miliardy lidí, kteří nemají znalost o Nejsvětější Trojici, protože byla před nimi utajena. To jsou duše, jimž bude Mnou uděleno velké milosrdenství a které potřebují, aby byly upozorněny na tato moje poselství světu.

Jiné duše, o které mám starost, jsou ty, které byly vlažné ve své víře a které nyní odmítají přijmout Pravdu věčného života. Mnoha lidem, kteří jsou buď nejistí o svém stvoření, nebo o existenci Boha, bude brzy zjevena Pravda. Znovu jim ukážu velké milosrdenství a moje láska se dotkne jejich srdcí a budou zachráněni.

Ale pak jsou zde takoví, kteří budou stále klást odpor mému zásahu. Budou bojovat proti každému pokusu jim dát Pravdu, a důkaz, že jim bude dáno mé milosrdenství, Mi hodí zpět do tváře. Opět zasáhnu a budu pokračovat v boji o jejich duše.

Nakonec jsou zde takové, které vědí všechno o Mně, i o skutečnosti, že jsem Mesiáš. Žádný zázrak nebo čin lásky je ke Mně nepřitáhne, protože se oddali Satanovi. Tyto duše budou pohlceny šelmou, a on (Satan) je nenechá jít, protože na Mne nepohlížejí jako na svého Spasitele. Ještě neznají pravdu o plánu šelmy. K jejich záchraně Mi musíte vy, moji milovaní, prokázat svou oddanost tím, že Mi svěříte jejich duše v modlitbách a během přijímání nejsvětější eucharistie. Musíte Mi je nabízet každý den a za každou duši, kterou zasvětíte mému milosrdenství, Já zachráním sto dalších.

Čiňte tak každý den. Na konci každého měsíce budete plni radosti, protože budete vědět, kolika takovým duším bylo dáno toto velké milosrdenství. To je jen další dar, kterým vám žehnám – a také milostmi, které dostanete v hojnosti, když se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (104):

Vysvoboď tyto duše z otroctví

"Nejdražší Ježíši, nabízím Ti duše mých bratrů a sester, kteří přenechali své duše Satanovi.

Vezmi tyto duše a vykup je v tvých svatých očích.

Vysvoboď tyto duše z otroctví šelmy a přines jim věčnou spásu. Amen."

Mé milosrdenství bude stále dáváno lidstvu, a zejména každé duši, která odmítá Boží Slovo.

Žehnám vám, moji věrní stoupenci, a budu na vás stále vylévat dar Ducha Svatého.


Váš Ježíš


zpět