763. Poselství Boha Otce ze dne 10. dubna 2013 v 16:45.


MODLITBA O KLÍČ K NOVÉMU RÁJI


Má milovaná dcero,

tak jako plamen Ducha Svatého pohlcuje pokorné duše, které čtou tato poselství, stejné bude i šíření celosvětového obrácení. Svaté Boží Slovo je jako mocný nápor větru, který s sebou nese ovoce plnosti všem duším, které potká na své cestě.

Z prvních zasazených semen vyrostlo množství plodů, které pokrývají každý národ, včetně těch pod komunistickým režimem.

Má dcero, tak jako se mé Slovo zmocňuje myslí a duší každé víry, bude se prosekávat jako meč národy, které se obracejí zády ke Mně, vašemu milovanému Otci. A když nenávist proti vám vzroste, vězte, že mé svaté Slovo pro záchranu duší je úspěšné.

Ty, můj posel, jsi jen nástroj. Tato mise není o tobě. Není o osvícení tvé duše, neboť to není můj záměr, i když by Mi to způsobilo radost. Ty, má dcero, jsi poslední posel, musíš předat světu tato poselství, která jsou ti dávána pro dobro lidstva. Tvé názory a tvé rady jiným nejsou důležité a nemáš právo sdílet taková lidská mínění s jinými.

Jakmile Boží hlas dosáhne srdce lidí, rozmnoží se v duších mnohých. Je to moje dobrota Otce, milujícího celé lidstvo, která umožňuje tato velká požehnání.

Jak bylo předpověděno, velké zázraky uvidí ti, jimž touto misí byl dán dar Ducha Svatého. Žehnám všem, kteří štědře rozdávají a šíří má poselství, neboť jejich námaha přinese mé Slovo jako mlhu, která pokryje zemi.

Vy, kteří jste očekávali dar obrácení – vy moje ubohé prázdné duše – říkám vám nyní: Já, váš milující Otec, vám slibuji, že vás obejmu a otevřu vaše srdce, když se budete modlit tuto modlitbu:

Modlitba o klíč k Novému ráji

"Drahý Otče, jsem to já, tvoje ztracené dítě, tak zmatené a slepé,

že bez tvé pomoci, tvé lásky, nejsem nic.

Zachraň mě skrze lásku tvého Syna, Ježíše Krista

a dej mi klíč k Novému ráji na zemi. Amen."

Děti, požehnám vám a budu vás chránit. Jste moji – všichni. Zatím, co toužím po vás a pláču pro ty, kteří Mě nenávidí, použiji svou všemocnou moc k odemknutí vašich zatvrzelých srdcí, abych vám mohl odkázat dědictví, které jsem láskyplně stvořil.

Můj zásah, kterým vám odhalím přicházející události, vám pomůže pochopit, jak velice vás miluji. Až se tyto události uskuteční před vašima očima, budu na vás čekat, abyste ke Mně přišli s láskou a důvěrou ve vašich duších.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět