758. Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2013 v 12:50.


ŽÁDNÝ Z VÁS NENÍ OPRÁVNĚN SOUDIT DRUHÉ MÝM JMÉNEM, NENÍ TO MOŽNÉ


Má vroucně milovaná dcero,

pod slibem poslušnosti Mně, nesmíš nikdy bránit má poselství. Nemáš ani právo odsoudit nebo kritizovat žádného druhého vizionáře, nebo takového proroka, který se sám vyhlásí, pravého nebo falešného, v mém jménu.

Vy, kteří tvrdíte, že mluvíte v mém jménu a odsuzujete tato poselství světu, vězte: Nemáte, a ani jste si nevyžádali mé svolení, veřejně odmítnout toho, kdo tvrdí být vybranou duší. Když prohlásíte tato poselství za nepravdivá, tak říkáte, že jsou lživá. Lži mohou přicházet jen od Satana. Tato má svatá poselství světu vás varují před strašnými lžemi, kterými on, Satan, krmí všechny Boží děti. Jak jste byli oklamáni, že jste odmítli Mě, svého milovaného Ježíše, který roní hořké slzy v žalu nad tím, jak byl odmítnut.

Ti, co říkají, že tato poselství z nebes by mohl psát kdokoliv, Mě urážejí. Jak může člověk psát Slova mých rtů, když pocházejí ode Mne? Věříte, že tak posvátná Slova by mohla být vytvořena rukou smrtelného člověka? Věříte, že kdokoliv poskvrněný hříchem, by mohl stvořit mé svaté Slovo bez toho, že by byl zastaven z mého nebeského království? Pokud ano, potom důvěřujete ve schopnosti člověka najít si vlastní cestu k obrácení. Člověk bez Boha není nic. Nejste hodni mluvit s autoritou, když hlásáte Boží Slovo. Jestli hlásáte Boží Slovo vašich vlastních rtů bez mého vedení, pak jste vinni smrtelným omylem.

Má dcero, musím připomenout tobě a všem vybraným duším, že ani jednomu z vás nikdy nebylo dáno právo soudit jiného v mém jménu, neboť to není možné.

Volám nyní ke všem mým vybraným duším: Vzpomeňte si na můj slib vám, že přijdu znovu. Vězte nyní, že vám všem byla dána mise, abyste připravili srdce lidí na můj Druhý příchod. Vězte nyní, že je to úplně poslední mise, nařízená Nejsvětější Trojicí. Nikdo z vás nemá mé svolení odsuzovat tuto, nebo jakoukoliv jinou misi. Když to uděláte, budete Mnou odvrženi.

Ó, jak Mě hříchy vybraných duší řežou hlouběji než jiné. Vy, Mně blízcí, kteří Mě pak zrazujete, jste těmi, kteří Mě nejvíce zraňujete. Když se obracíte proti Mně, způsobujete strašné rozdělení a bráníte duším, jít cestou k věčné spáse.


Váš Ježíš


zpět