756. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2013 v 18:00.


POSLEDNÍ DEN PŘIJDU ZNOVU. ALE PŘEDTÍM NEBUDU KRÁČET PO ZEMI.


Má vroucně milovaná dcero,

moc mého hlasu v těchto poselstvích dosáhla za pouhé dva roky tak mnoho národů, že milióny duší nyní pomohou zachraňovat duše svých bratrů a sester.

Slovo Boží, zažehnuté tímto voláním z nebe, bude šířeno všemi vašimi syny, dcerami, bratry a sestrami po celém světě. Rychlost této mise, která se zmocnila jako bouře celého světa, je živena mocí Ducha Svatého.

Tak mnoho jazyků, tak mnoho národů, tak mnoho duší se chopilo ruky mého milosrdenství a nyní Mě následují, když je vedu do věčného života.

Můj Otec slíbil světu Knihu Pravdy pro poslední časy. Vždy plní své sliby. Žádný člověk nemůže znát obsah Knihy Pravdy, neboť vám nepřísluší, abyste ji znali. Jen proroku Danielovi byl dán její obsah, ale můj Otec mu přikázal neodhalit její tajemství.

Nyní, má dcero, jako poslednímu proroku, ti bude předáván její obsah a Slovem Božím přinese mnoho ovoce. Kniha Pravdy je dávána světu, aby zachránila lidský rod od jisté smrti. Je to pro duši život zachraňující dar. Přináší mimořádné milosti. Přináší vám Pravdu, nejen, aby vám připomněla mé učení, ale aby vás připravila na útoky na mou církev, které povedou ke zničení duší.

Kniha Pravdy vám také odhalí, moji milovaní následovníci, plán mého Otce, pomoci vám s patřičnými přípravami, nezbytnými pro vstup do nového nádherného ráje na zemi. Bez Knihy Pravdy, byste vy, moji stoupenci, byli jako beránci vedení na porážku, musíte tedy vědět, že vaše víra v Boha bude znevažována a velké úsilí bude vyvinuto na vymazání všech stop o Mě, Ježíši Kristu, z povrchu země.

Když lidé hladoví po Boží Pravdě, obrátí se jinam, aby nalezli útěchu. Ani jediný člověk na zemi nemůže přežít bez víry v něco, co slibuje život. Žel, mnozí se honí za falešným učením, které se zamlouvá jejich slabosti. Láska k sobě samému znamená, že náboženství a takzvané duchovně osvícené sekty vyhovují chtivosti lidského srdce. Sebeuspokojení nevede k Bohu nebo k Pravdě. Pak ubohé duše, které nevěří v život po tomto životě na zemi, jdou v bídě, bez naděje ve svých srdcích.

Moc mého Ducha Svatého, hřmot mého hlasu, zázraky, které prozradím, a důkaz pravosti těchto poselství, si získají duše miliónů.

Moje přítomnost pokrývá zemi a ta vyvolala mnoho nenávisti, jak Satan otravuje mysl mých následovníků. Má přítomnost je ve svatostáncích světa, v mých chrámech, ve slovech všech vybraných vizionářů. Ale v těchto mých posledních poselstvích lidstvu, má přítomnost povede k celosvětovému obrácení.

Nesmíte nikdy zapomenout na můj slib. Přijdu znovu v Poslední den. Ale předtím nebudu kráčet po zemi. Upozorňuji vás nyní, abyste naslouchali proroctvím. Každý, kdo tvrdí že je Já, nebo kdokoliv, kdo vám říká, že Ježíš chodí po zemi v lidském těle, je lhář.

Můj čas přijde, až sestoupím z nebe přesně tak, jak jsem [na ně] vstoupil v mém posledním dnu na zemi.


Váš Ježíš


zpět