755. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2013 v 15:30.


TOUŽÍM PŘIVÉST VÍCE NEŽ SEDM MILIARD BOŽÍCH DĚTÍ KONEČNĚ DOMŮ, DO JEJICH VĚČNÉHO RÁJE


Má vroucně milovaná dcero,

tlaky, jimž jsou vystaveni moji následovníci, aby odmítli tato svatá poselství, budou narůstat. Mnoho mých následovníků, kteří byli uvedeni v omyl, se bude zdráhat přijmout, že tato poselství přicházejí ode Mne. I když mají dobré úmysly, vynaloží mimořádné úsilí, aby ode Mne lidi odvrátili ve víře, že chrání mou církev.

Já jsem církev, a dokud moji posvěcení služebníci ochraňují mé učení, moji nauku, mé svátosti a moji nejsvětější eucharistii, jsme jedno tělo. Ti, kteří mění tyto zákony, včetně vůdců uvnitř mé církve, nejsou částí mé církve. Tyto změny ještě nebyly zavedeny, ale až se objeví, bude hodně tísně.

Vy, kteří máte pochybnosti, prosím, neodmítejte Mě. Zatímco Mě v jednu chvíli přijímáte, vzápětí Mi vháníte slzy do očí. Nemůžete Mě ještě vidět, ale brzy pocítíte mou Boží přítomnost.

Volám k vám všem, připravte se nyní na úžasnou budoucnost, kterou jsem vám přichystal. Nebesa se radují, že Duch Svatý brzy sestoupí a pronikne vaše duše láskou a poznáním. Tak mnoho duší bude zachráněno – tak velká je moje láska. Nikdy se nevzdám. Budete trpět v mém jménu, ale to bude zapomenuto, až budete v branách mého nového království. Všichni se spolu sjednotíte, jako jedna rodina.

Mluvím o těch, kteří jsou pro Mne ztracení, ale v každém ohledu zamýšlím rozšířit mé milosrdenství na tolik lidí, kolik je jen možné. Pojďte ke Mně a nechejte Mě znovu vás ujistit o velikosti mé absolutní lásky a soucitu pro každého z vás. Ti, kteří Mě odmítají a v některých případech nenávidí, budou zahrnuti do mé náruče, až ukonejším jejich ubohá srdce a osvítím jejich duše. Stanu se jejich jedinou nadějí, až si konečně uvědomí, že temná cesta, kterou si vybrali, nenabízí nic než smutek a strach.

Na celý svět vyliji mé paprsky božství, naplněné milosrdenstvím, a brzy očistím všechno lidstvo, aby mohli být rychle vzati do mého království. Můj čas je již téměř zde a očekávám den, kdy Mi můj Otec předá klíče k mému království.

Až bude poslední smlouva naplněna, toužím přivést více než sedm miliard Božích dětí konečně domů, do jejich věčného ráje. To je vaše konečné dědictví, které vám bylo slíbeno. Neodmítejte je, neboť byste se měli obávat žalu, který tak na sebe přivedete, a pokud byste se ke Mně obrátili zády, přijde chvíle, kdy nebudu moci udělat víc, abych vás zachránil.


Váš Ježíš


zpět