753. Poselství Ježíše ze dne 31. března 2013 v 18:40.


DNES PŘINÁŠÍM SVĚTU VELKÉ MILOSTI


Má vroucně milovaná dcero,

dnes přináším světu velké milosti, protože se raduji z víry, která existuje navzdory zkouškám a soužení, které v tomto čase ve světě musí snášet Boží děti.

Dnes obnovím tvář země a naplním Duchem Svatým duše těch, kteří věří ve Mne, jejich milovaného Ježíše Krista, Vykupitele všeho lidstva. Radujte se a nevšímejte si muk, které rozpoutal Satan. Místo toho se pokořte přede Mnou a vložte všechnu svoji důvěru do mého milosrdenství a Já vás ochráním od škody.

Musíte přece vědět, že všechna moc patří Mně. Zlý a ti, které zotročuje, nemají nade Mnou žádnou moc. Ale jejich vliv zničí mnohé z těch, kteří zůstávají otevření klamu šelmy.

Mé království vás očekává ve vší své nádherné vznešenosti a tento čas je již téměř zde.

Rozšiřujte se, moji následovníci, znásobte se ve skupinách a hlásejte Slovo Boha, Pravdu, obsaženou v Bibli svaté. Musíte se nyní vrátit k evangeliím a připomínat lidem jejich obsahy, neboť v nich leží Slovo Boha.

Ve vašich národech bude zavedeno mnoho nových zákonů a Kniha mého Otce se stane nedostupnou. Nesmíte nikdy přijmout tyto nové zákony, protože Mě popírají. Když nemáte přístup k mým učením, vaše děti Mě nepoznají. Když má učení, Boží zákony, budou zakázány, pak budete vědět, že je to ruka Satana, která vede vaše vlády.

Nesmíte dovolit, aby se s vámi jednalo jako s otroky. Nesmíte podlehnout nesmyslným zákonům, které popírají vaši svobodnou vůli. Nikdy nezapomeňte, že jste se narodili s darem svobodné vůle – darem Božím.

Kdokoliv, kdo vám odejme vaši svobodnou vůli, popírá Boha. Každá vláda, nebo země, která vám odepře vaši svobodnou vůli přinést svědectví o Bohu, je vedena Satanem. Vy, moji milovaní následovníci, byli jste oklamáni satanskými vlivy národů, které ovládají vaše banky, vaše vlády a váš přístup k potravě.

Přijde čas, kdy vás budou trápit ještě více než teď, ale náhle a nečekaně přijde přísný trest, který učiní tyto vlády a jejich moc marné. Boží zásah bude rychlý a ony, ty ďábelské sekty, se budou plazit po rukou a kolenou, křičíce v hrůze z trestu, který je postihne za jejich zlé skutky.

Vy, moji drazí následovníci, musíte Mi důvěřovat a zůstat silní. Dnes vám žehnám s mimořádným darem – darem vytrvalosti. Poznáte, že vám byl dán tento dar, neboť vaše trpělivost bude nepochopitelná. Vaše odhodlanost konat moji svatou vůli překvapí dokonce i vás, a když přijde čas, abyste veřejně hlásali vaše svědectví o mém Druhém příchodu, budete beze strachu. Místo toho láska ke Mně se projeví jako mimořádná láska k vašim bratrům a sestrám. Uvidíte je nyní takové, jak se jeví očím mého Otce, jako malé děti. Vaše srdce se bude dmout láskou, a to vámi otřese, neboť pocítíte ve svých srdcích lásku dokonce k vašim nepřátelům, kteří vládnou nad vašimi národy na příkaz šelmy.

Tato láska promění duše nesoucí v sobě nenávist. Vaše modlitby za takové duše jim udělí imunitu od trestu, kterému by jinak čelili v den, kdy přijdu jako soudce.

Tento dar vytrvalosti, který vám dnes dávám, zachrání duše, neboť každý dar, jež přináším, má jen jeden cíl, a tím je záchrana všech duší, abychom se mohli sjednotit jako jedna svatá rodina v Novém ráji na zemi.


Váš Ježíš


zpět