751. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 19:00.


NEPADNOU K MÝM NOHÁM. NEBUDOU TO MOJE NOHY, KTERÉ POLÍBÍ, ALE NOHY MÝCH SLUŽEBNÍKŮ, MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, MÝCH HŘÍŠNÍKŮ.

Poselství k Velkému pátku 3


Má vroucně milovaná dcero,

když Mě Jidáš Iškariotský zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují, a pak Mě zrazují, jasně vidíš jejich polibek zrady.

Nepadnou k mým nohám. Nebudou to moje nohy, které políbí, ale nohy mých služebníků, mých následovníků, mých hříšníků.

Ukázat starost o potřeby vašich bližních je obdivuhodné. Ale když prosazujete zlepšení jejich tělesných potřeb před potřebami duchovními, nejsem to Já, Ježíš Kristus, koho následujete.

Humanismus není křesťanství. Být křesťanem znamená vše odevzdat Mně, vzdát se sebe ve vší pokoře u mých nohou. Znamená to dovolit Mi vás vést. Znamená to poslouchat mé zákony a dělat vše, co můžete, abyste ukázali příklad mé lásky k vám všem. Dnes jsem byl zrazen.

Nadále už nemůžete být, a ani nebudete, klamáni, vždyť je-li na Boží dům útočeno zevnitř, nemůže následovat nic než zmatek. Musíte pozvednout svůj kříž a následovat Mě, neboť vám brzy budou zakryty oči a vy klopýtnete a v temnotě padnete.

Bez Božího Světla nebudete schopni vidět.


Váš Ježíš


zpět