750. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 08:45.


MŮJ MILOVANÝ PAPEŽ BENEDIKT BRZY POVEDE BOŽÍ DĚTI ZE SVÉHO EXILU

Poselství k Velkému pátku 2


Má vroucně milovaná dcero,

dnešní den tvoří dějiny. Připomínka mého utrpení bude, vpravdě, představovat ukřižování katolické církve.

Ve dnech, vedoucích ke zradě vykonané na Mně v době mého pobytu na zemi, tehdejší kněží všemi způsoby bojovali, co mohli, aby Mě dokázali obvinit z viny kacířství.

Vzali to, co jsem učil – Slovo Boží a překroutili je. Výmysly, které pak šířili, obsahovaly lži a říkali, že jsem se pokoušel odtáhnout lid od pravého učení tehdejší církve. Při kázání v chrámech varovali lid, aby se držel dál ode Mne, jinak že urazí velekněze. Byli varováni, že jestli budou pokračovat v šíření mých poselství, budou vyhnáni, jako nakažení leprou, ze svatého chrámu. V některých případech mým stoupencům bylo řečeno, že budou trpět fyzickým trestem a že budou zatčeni.

Ačkoliv se rouhali proti Duchu Svatému – popírali, že jsem mluvil Pravdu a řekli, že mé Slovo bylo od Satana – i nadále uctívali Boha v chrámu. Oblečeni v rouchu králů, bojovali o svá místa před oltářem v chrámu. Všechny nižší služebníky nechávali hodiny stát, zatímco sami seděli v křeslech, která byla určena pro krále. Oltář byl tak plný vůdců církve, že obyčejní lidé byli zmatení. Byli povinni prokazovat čest Bohu, zatímco byli nuceni uctívat nejvyšší Boží služebníky. Tito velekněží vyžadovali respekt od těch, kteří navštívili chrám. Navenek ukazovali všechny znaky lásky a pokory, které byly od nich očekávány, a přesto se oblékali a chovali jako páni v domě mého Otce, a ne jako sluhové, jimiž měli být.

Lidé se obávali, že urazí farizeje, když Mě následovali. Kněží byli zastrašováni a varováni, že pokud nezastaví šíření mého Slova, budou zbaveni svých titulů. Obyčejní lidé věděli, že jestli budou chyceni při šíření mého učení, že jejich vlastní osud bude mnohem horší.

Ukřižování mého těla na zemi naplnilo první část smlouvy s mým Otcem k záchraně lidstva.

Ukřižování mého mystického Těla – mé církve na zemi – zahajuje dnes počátek posledního pronásledování, když zednářský plán na znesvěcení mého domu se nyní stane zřejmým všem, kteří znají Pravdu.

Historie se bude nyní opakovat, ale Pravda nebude popřena. Ti, kteří Mě zapřou, se časem ke Mně obrátí. Ti, kteří vědí, že předpověděná proroctví, oznamující, že moje církev bude konečným cílem v odstranění všech stop po Mně, Ježíše Krista, ze světa – vědí také, že se nyní uskutečňují. Budou Mě následovat v mé armádě zbytku církve a zůstanou věrni mému učení až do konce času.

Nikdo nemůže zastavit šíření pravého Božího Slova. Nikdo. Vláda v domě Petra bude krátká a můj milovaný papež Benedikt brzy povede Boží děti ze svého exilu. Petr, můj apoštol, zakladatel mé církve na zemi, ho povede v těchto posledních těžkých dnech, kdy má církev bojuje o svůj život.


Váš Ježíš


zpět