749. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 00:15.


DNES BUDE MÁ CÍRKEV NA ZEMI UKŘIŽOVÁNA. DNEŠNÍ DEN OZNAČÍ ZAČÁTEK ZMĚN.

Poselství k Velkému pátku 1


Má vroucně milovaná dcero,

dnes bude má církev na zemi ukřižována.

Dnešní den označí počátek změn, které budou rychlé a které přivodí proměnu tváře katolické církve ve světě.

To přivodí sloučení všech učení, což bude vidět v každém veřejném oznámení a záměrně předváděno, aby to viděla veřejnost.

Sledujte nyní, jak vše, co jsem vám řekl, vyjde na světlo. Vyzývám vás, abyste odmítli tu strašnou skutečnost, až budete nuceni spolknout lež.

Vy, moji následovníci, musíte chránit mé svátosti a být bdělí. Vy, moji posvěcení služebníci, budete brzy zkoušeni, až mé božství bude zpochybněno. Boží zákony budou přizpůsobeny, a jakmile má nejsvětější eucharistie bude pozměněna, ruka Boží sestoupí s takovou silou, že budete okamžitě vědět, že má poselství přicházejí z nebe.

Můj žal se stane vaším žalem. Váš zármutek, díky vaší znalosti Pravdy, vám znemožní přijmout svatokrádež, až budete vyzvání k jejímu přijetí.

Dokonce i potom, když nepřijmete mou prorokyni a Slova, která jí dávám, dám vám ještě čas. Protože velmi brzy po vás budou vaši vůdci žádat obnovení vašich slibů. Budou chtít, abyste přísahou zaslíbili váš život pohanským zákonům. Jestli to uděláte, budete pod vlivem Zlého a povedete boj s Bohem.

Musíte vytrvat a zůstat Mi věrni a musíte Mě snažně prosit o vedení v čase, kdy muž, sedící na Petrově stolci, který odmítá jít v jeho šlépějích, nebo nosit jeho boty, chce zničit vaši věrnost Bohu.

Když jste nyní svědky ukřižování mé církve na zemi, volám vás, abyste hlásali Boží Pravdu. Budu vás stále volat, abych vás ochránil. Postarám se, aby má církev, ta, která se drží mého učení, mých svátostí a Božího Slova, stále žila skrze zbytek, který Mě nikdy neopustí.

Dnes budou mezi vámi takoví, kteří Mě zradí. Jiní brzy odsoudí mé svátosti, protože budou příliš slabí, aby bránili Slovo Boží. Vy, kteří již podezíráte "pravdu" a kteří se pokoušíte šířit mé Slovo, budete trpět, protože nebudete mít odvahu postavit se za Pravdu. Přesto Mi zůstanete věrni, protože víte, že bez mé lásky nemůžete žít.

Naslouchejte mému hlasu. Opřete svou unavenou hlavu o má ramena a dovolte Mi v tomto čase vás vzít do náruče. Vždy vás budu chránit.


Váš Ježíš


zpět