746. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2013 v 21:17.


MUSÍTE MÍT OČI STÁLE OTEVŘENÉ KE VŠEMU, CO URÁŽÍ MÉ BOŽSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

toto poselství je pro svět. Je pro křesťany každého vyznání, pro židy a všechna náboženství, která hlásají mého Všemohoucího Otce, Boha Nejvyššího.

Toto poselství je také pro ty, kdo nevěří v Boha Otce, nebo ve Mne, jeho jednorozeného Syna. Je také pro ty, kteří by už nemohli dbát méně na to, jaký život leží před nimi, a jejichž lhostejnost znamená, že nedokážou přijmout existenci Boha.

Těmito poselstvími jste varováni před nebezpečím pro váš budoucí život a blahobyt, abych vás všechny mohl přivést do Nového ráje, který byl stvořen pro vás, až nebe a země se spojí v jedno. Toto království je hotovo a jeho brány budou otevřeny každému z vás. Tento nádherný dar, kde budete žít v dokonalém těle, mysli a duši přichází od Boha Všemohoucího, který stvořil svět.

Čas vašeho vyhnanství na zemi je již téměř u konce. Už nebudete muset déle snášet bolest hříchu, která vytváří zmatek v každé části světa. Nenávist, která je udržována naživu skrze zamoření Satanem ve světě, nebude více existovat. Je-li nenávist vyhnána, zlo už nebude déle špinit dokonalé stvoření Boha. Jeho planeta, jeho dary přírody, jeho ochrana a láska budou obnoveny, aby vám daly věčný život, kde smrt už není možná.

Život na zemi, jaký je nyní, vás nikdy neuspokojí, dokud vládne Satan. Jeho panství je již u konce, ale ty, které zamořuje, budou pokračovat v šíření hříchu tím, že vtáhnou nevinné i méně nevinné duše do hlubin beznaděje. Toto zamoření bude pokračovat, dokud tolik duší, jak je jen možné, bude uchváceno a předloženo šelmě, která je pohltí.

Přijdu brzy, konečně, podruhé – jak bylo předpověděno, abych vám přinesl konečnou spásu a nabídnul vám klíč k mému zaslíbenému království. Před tím, než zazní poslední zvuk polnic, mé království sestoupí z nebe, aby je viděl celý svět. Až zazní polnice, budou tam vzati jen ti, kteří Mi dovolili je zachránit a ti, kteří jsou věrní Božímu Slovu. Proto v tomto čase nesmíte dovolit pýše, aby vás oslepila k volání Boha. Tato mise byla naplánována již od úplně prvních proroctví daných Bohem lidskému rodu. Buďte vděční, že milosrdenstvím Božím byl vám dán tento velký dar. Nikdy nedovolte pýše, aby vás oslepila vůči mé Boží přítomnosti, neboť to vás oddělí od mého milosrdenství.

Připravuji vás nyní jen proto, abych mohl zachránit celé lidstvo, a nejen vyvolené, kteří Mi slouží s velkou pokorou. Chci vás všechny a nezáleží na tom, v co věříte. Můj Otec plánoval tuto misi, aby otevřel vaše srdce tak, aby vám Pravda mohla být ukázána včas, před Velkým dnem, kdy vás přijdu soudit.

Dar Ducha Svatého je stále vyléván na tuto misi a pokrývá všechny duše – zejména ty, které se ke Mně tvrdohlavě obracejí zády. Bitva o duše se vede mezi mým královstvím a strašnou propastí, nad kterou vládne šelma. Musíte mít oči stále otevřené ke všemu, co uráží mé Božství. Je lhostejné, odkud tyto urážky pocházejí, ale nikdy je nesmíte přijmout v mém svatém jménu.

Nyní je čas velkého podvodu a prosím vás naléhavě modlit se k Bohu o moudrost, abyste chápali, co skutečně přichází ode Mne a co ne.


Váš Ježíš


zpět