745. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2013 v 14:50.


NEJVĚTŠÍ HRŮZU, KTEROU JSEM ZAKUSIL V DOBĚ MÉ PŘÍTOMNOSTI V OLIVOVÉ ZAHRADĚ, BYLY DŮTKY HŘÍCHU V ČASU KONCE


Má vroucně milovaná dcero,

největší hrůzu, kterou jsem zakusil v době mé přítomnosti v Olivové zahradě, byly důtky hříchu v času konce. Během vize, ukázané Mi Satanem, jsem viděl odpadnutí smrtelného člověka od Božích zákonů. On, Zlý, Mi ukázal strašné obrazy, pokoušel Mě každým způsobem, aby odůvodnil, proč bych se měl odvrátit od vůle mého Otce. Chtěl Mě mučit a tak ukazoval moc, kterou by stále ještě měl, navzdory mé smrti na kříži.

Bylo Mi ukázáno konečné zničení mé církve na zemi, uchvácení moci v ní zednářskými sektami, nemravnost člověka, nedostatek studu u Božích dětí, když se oddávaly odporným hříchům těla, vražda nevinných a podlehnutí omylu těmi, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu.

Tak mocný je Satan, že zasadil pochybnosti do mé mysli o mém bytí jako Syna člověka. Já, v mém božství, jsem nemohl podlehnout hříchu, ale říkám vám to, aby lidé mohli pochopit, jak je Zlý může pokoušet, aby se ode Mne odvrátili.

Satan nepředvádí zlo jednoznačným způsobem. Místo toho maskuje zlo jako dobro. Je vychytralý, a dokáže obelstít dokonce i nejsvětějšího mezi vámi, aby uvěřil, že lež je pravdou. Když lidé odpadnou od mého učení, přijmou ochotně hřích a s náruživostí ve svých srdcích. Bez vedení vždy odpadnou z milosti. Až mé jméno bude vyhlazeno z povrchu zemského, člověk nebude schopen najít Boha.

Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznáváte, protože vaše jediná cesta k Bohu vede skrze Mne, jeho jediného Syna. Svou smrtí na kříži jsem vás zachránil – včetně každého muže, ženy a dítěte žijících v dnešním světě – z plamenů pekla. Jestli to nepřijmete, pak nemůžete vejít do bran ráje. Pouze skrze Syna můžete být představeni Otci. Odmítněte Mne, Ježíše Krista, a odmítnete svou spásu.

Jak málo jste se naučili o hříchu a způsobu, jakým vás odděluje od Boha. Šíření hříchu nebylo nikdy tak bezuzdné od doby, kdy Bůh stvořil svět. Vy, hříšníci, jste dosáhli nových hloubek, což Mě znechucuje. Zneuctili jste dokonce i ty maličké, kteří byli svěřeni do vaší péče, že se chovají jako démoni. Chybí vám milosrdenství, láska a soucit jednoho k druhému a přece mnozí ukazujete své činy víry, aby je svět viděl a obdivoval. Právě tak jako farizeové nařizovali Boží zákony, ale nepraktikovali je, ani neukázali pokoru, tak také ti z vás, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, propadnou hříchu pýchy.

Tak mnoho se ještě potřebujete učit o mém hlasu a o mých učeních, která ještě padají do hluchých uší. Pak jsou zde ještě takoví, kteří tráví všechen svůj čas hlásáním svého poznání Boha a říkají, že znají proroctví, která musí být ještě odhalena, ale neznají nic. Kdyby nebylo mého velkého milosrdenství, nebyli byste způsobilí vstoupit do mého království.

Přišla chvíle pro všechny, kteří si dělají nároky na vedení Božích dětí po cestách Pána, aby uctivě prosili Mě, Ježíše Krista, o dar pokory. Je čas, abyste naslouchali Pravdě, jak vám byla dána, neboť už nemáte mnoho času, abyste se vykoupili v mých očích.


Váš Ježíš


zpět