742. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2013 v 21:45.


PŘEJI SI, ABY VŠICHNI MOJI NÁSLEDOVNÍCI DRŽELI PŮST V ČASE OD PŘÍŠTÍHO PONDĚLÍ DO 15:30 VELKÉHO PÁTKU


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si, aby všichni moji následovníci drželi půst v čase od příštího pondělí do 15:30 Velkého pátku.

I drobné projevy půstu umožní vám všem nahlédnout do mého plánu spásy, a poznat, jak Mi můžete pomoci zachránit duše všech hříšníků.

Skrze půst se stanete opět zdravými. Očistou vašeho těla bude obnoven i váš duch. Také si přeji, abyste přijali svátost zpovědi, nebo jinou formu smíření, která je vám k dispozici. Prosím, když nemůžete obdržet tuto svátost, pak přijměte dar mých plnomocných odpustků, který jsem vám dal před nějakým časem.

(V poselství č. 329 z 31. ledna 2012 v 21:30:

Musíte se modlit tuto modlitbu (24) po sedm následujících dnů, aby vám byl dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého.

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic.

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl tvou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je větší než naše láska k Tobě.

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem.

Uctíváme Tě.

Chválíme Tě.

Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší.

Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem tvým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen.")

Pak si přeji, abyste se v duchu připojili ke Mně, jako byste byli přítomni s mými apoštoly u mé Poslední večeře. Rozdělíte se se Mnou o nekvašený chléb a budete jíst se Mnou u mého stolu. Vy, moji následovníci, můžete ze své vlastní svobodné vůle sdílet se Mnou můj kalich utrpení, přijmete-li moji nabídku.

Dokážete-li jej přijmout, zachráníte v pokání za hříchy smrtelných lidí milióny duší. Za váš dar utrpení udělím milosrdenství nejzatvrzelejším hříšníkům.

Zde je pro vás modlitba modlitební kampaně (103), pokud si přejete sdílet můj kalich utrpení. Modlete se ji třikrát, kdy budete moci, ale nejlépe kdykoliv během doby vašeho půstu.

Za sdílení kalichu utrpení s Kristem

"Ležím před Tebou, u tvých nohou, drahý Ježíši, abys se mnou udělal, co chceš, pro dobro všech.

Dovol mi se podílet na tvém kalichu utrpení.

Přijmi ode mne tento dar, abys mohl zachránit ubohé duše, které jsou ztracené a bez naděje.

Vezmi si mě v těle, abych mohl sdílet tvou bolest.

Podrž mé srdce ve tvých svatých rukou a přiveď mou duši do jednoty s Tebou.

Skrze můj dar utrpení, nabízím tvé Boží přítomnosti obejmout mou duši, abys tak mohl vykoupit všechny hříšníky a sjednotit všechny Boží děti navěky věků. Amen."

Tato oběť z vaší strany, nabídnutá Mně, Ježíši Kristu, Vykupiteli všeho lidstva, Mi umožní vylít mé velké milosrdenství na celý svět.

Důležitější je, že zachráním dokonce i ty duše, které Mě nenávidí. Vaše modlitby a oběť jsou jejich jedinou milostí záchrany, neboť bez ní by byli zničeni Zlým.

Nepřejete-li si snášet toto utrpení, poskytnu vám [i tak] velká požehnání a prosím, abyste pokračovali na cestě se Mnou k probuzení světa z jeho spánku a pozvedli závoj klamu, který jej zahaluje.


Váš Ježíš


zpět