740. Poselství Ježíše ze dne 20. března 2013 v 19:15.


PRÁVĚ TAK JAKO SLEPÝ NEMŮŽE VIDĚT, BUDOU V MÉ CÍRKVI V ŘÍMĚ TAKOVÍ, KTEŘÍ VIDĚT MOHOU, ALE KTEŘÍ ODMÍTNOU UZNAT PRAVDU


Má vroucně milovaná dcero,

mé ukřižování je znovu celé prožíváno a každá jeho část souvisí s časem, který vede k mému Druhému příchodu.

Potom, co mé Tělo – má církev – po tolik let snášela bičování kvůli duchu zla, je nyní na vedení uvnitř mé církve uloženo korunování trním.

Když Mi třetí trn probodl pravé oko, už jsem jím nemohl vidět. Jen mým druhým okem jsem mohl vidět strašnou bolest, kterou zakoušela má Matka. Nyní, kdy trnová koruna probodla hlavu mé církve v Římě, jen jedna polovina přinese svědectví o pravdě předpověděných proroctví. Druhá polovina bude oslepena a nepostřehne škodu, která má být učiněna každé části mého Těla – mé církve – ve všech zemích světa.

Právě tak jako slepý nemůže vidět, budou v mé církvi v Římě takoví, kteří vidět mohou, ale kteří odmítají uznat Pravdu. Tak bolestná bude Pravda, že pro tyto mé posvěcené služebníky bude snazší jít lehčí cestou. Zbabělci, oni zvolí raději cestu znesvěcení, než by pro Mne přijali svůj kříž.

Pak zde budou takoví, kteří Mě milují a toto rozdělení je neodradí v plánu Mi pomoci zachránit duše od jisté smrti. Tyto statečné duše plné milosti Ducha ohně, budou bojovat, aby zachovali mé nejsvětější svátosti. To jsou duchovní, kteří budou živit mé stádo během pronásledování. Takovým čistým duším bude udělena každá milost, a oni zase povedou moji armádu zbytku k branám nového nebe a nové země.

Je třeba velké odvahy přijmout Slovo Božích proroků. Není nikdy lehké poslouchat řeč proroků, jejichž slova řežou do srdce duší jako dvousečný meč. Jejich varování je bolestivé slyšet, ale je sladké kvůli ovoci, které přinesou, neboť když je Slovo Boží dáno jako dar, nabízí spásu. Chopte se mého Slova, protože je vaším záchranným lanem. Vy, moji milovaní následovníci, jste ochraňováni Pečetí živého Boha a tak nikdy nesmíte mít strach.

Vaši nepřátelé vám budou spílat, urážet vás, a mohou vás pronásledovat, ale budu to Já, Ježíš Kristus, kdo bude kráčet s vámi. Vy, mých málo vybraných, kteří odpovídáte na mé volání svým utrpením, vykoupíte v mých očích velkou část lidstva.

Žehnám vám. Dám vám pokoj a sílu, abyste Mě dokázali následovat beze strachu ve svých srdcích.


Váš Ježíš


zpět