739. Poselství Ježíše ze dne 19. března 2013 v 20:45.


KROK ZA KROKEM BUDOU JEJICH ĎÁBELSKÉ ÚMYSLY STÁLE JASNĚJŠÍ, AŽ KLOPÝTNOU


Má vroucně milovaná dcero,

mé svaté Slovo se v tomto čase šíří skrze tato poselství jako mocný vichr celým světem.

Mnozí uslyší můj hlas, ať chtějí, nebo ne, neboť bude znít jako hrom před bouří. Někteří rozpoznají Ducha Svatého, jak uchvacuje jejich duše. Jiní, naneštěstí, nikoliv, ale těm říkám: Slyšeli jste můj hlas. Pohnul vaší duší, a přesto se Mi uzavíráte. Přesto se ke Mně obracíte zády. Možná se bojíte mého hlasu, protože může být ohromující, ale jedinou věc, kterou učinit nemůžete, je ignorovat Mě.

Můj Duch Svatý je tak mocný, že se dotkne vašich duší, ať si to přejete, nebo ne. Vy, kteří utíkáte, skrýváte se a děláte, jako bych tam nebyl – měli byste vědět, že nebudete schopni popřít moji přítomnost, a nesejde na tom, jak silně se o to pokoušíte.

Někteří z vás se budou stavět proti Pravdě, protože vám chybí víra v můj slib nabídnout vám věčný život. Mnozí jej shledáváte hrozivým a dáváte přednost úvahám, že Velký den Pána nepřijde za vašeho života. A tak zavíráte oči, zacpáváte si uši a hledáte útěchu v jiných věcech.

Jistota, kterou pociťujete, když se pokoušíte nalézt pokoj tam, kde jej [ještě] můžete najít, bude mít krátké trvání. Brzy vám bude Boží Slovo odepřeno. Slova, která jste byli zvyklí slyšet, zmizí z kázání a dopisů vašich biskupů a kardinálů, která pronášejí k vám a ke všem mým nic netušícím následovníkům.

Zednářské sekty pronikají do církve v Římě. Nenechejte se mýlit – může být jen jediný papež, dokud žije.

Mnozí z mých následovníků nyní odmítnou mé svaté Slovo, Pravdu, právě tak, jak to udělali během mého soudu na zemi. Ty, má dcero, budeš odmítnuta jako kacíř, budou se ti posmívat a zesměšňovat tě. Falešnému proroku se staneš trnem v oku. Ale brzy všichni uvidí vychytralé činy a lstivá gesta zrádných podvodníků, kteří předsedají z mého trůnu v Římě, protože se rovnají svatokrádeži.

Krok za krokem budou jejich ďábelské úmysly stále jasnější, až klopýtnou, a požehnaní Mnou uděleným prozřením, poznají odhalující se ohavnost.

Šelma je nyní připravena a vytváří laický okruh, zahrnující některé ze světových vůdců v jednotě se vším, co je proti Božímu království. Démoničtí duchové, kteří obsazují tyto ubohé duše, se kvůli své pýše a aroganci sami ukážou, aby je všichni viděli, skrze jejich gesta, která budou pečlivě zkoumána a analyzována, dokud těm, kteří jsou požehnaní darem rozlišování, nezačnou svítat konečné odpovědi.

Důvěřujte Mi. Důvěřujte tomuto daru víry. Nechejte Mě vás podpírat a vést vás skrze džungli zlých stvoření, které chtějí pozřít vaše duše.


Váš Ježíš


zpět