737. Poselství Ježíše ze dne 17. března 2013 v 18:50.


POSELSTVÍ PRO KNĚZE A VŠECHNY MÉ POSVĚCENÉ SLUŽEBNÍKY, KTEŘÍ ODDALI SVÉ ŽIVOTY MÉ SVATÉ SLUŽBĚ


Má vroucně milovaná dcero,

toto je poselství pro kněze a všechny posvěcené služebníky, kteří oddali své životy mé svaté službě.

Moji milovaní služebníci, přeji si, abyste poslouchali zákony církve a ty, jimž musíte prokazovat poslušnost v mém svatém jménu.

Nikdy nesmíte opustit vaše povinnosti k církvi a jako vždy Mi musíte i nadále sloužit. Prosím, konejte všechny svátosti jako dřív, ale ještě s větší pílí. Starejte se jako vždy o vaše posvátné povinnosti. Vaše povinnost patří Božím dětem a musíte vést své stádo. Buďte vždy věrní mému učení.

Nebudete to vy, moji vzácní služebníci, kdo opustí mou církev na zemi. Nebude to vaším přičiněním, že zákony v mé církvi budou změněny k přijetí nových učení.

Zůstanete věrni službám mé církve a budete vykonávat své povinnosti až do strašného dne. Bude to den, kdy má svatá mše bude změněna k nepoznání. Budou to nepřátelé Boha, kteří pronikli do mé církve na zemi a oddělí vás ode Mne.

Až zavedou novou mši, pak vám nezbude žádná volba, neboť budete vědět, že už více nenabídne nejsvětější eucharistii. Tehdy vám bude Pravda konečně odhalena, ačkoliv jste si již dříve povšimli jistých znamení.

Tato znamení budou zahrnovat podivné nové způsoby úprav modliteb; Satan už nebude více odsuzován a svátosti budou pozměněny, aby zahrnovaly jiná vyznání. Stanete se neklidnými, přesto budete cítit povinnost zůstat věrni mé církvi.

Potom bude existence mé církve na zemi vaším jediným prostředkem k přežití v případě, že máte zůstat věrni mému učení. Když mé učení, mé svátosti a má mše svatá budou změněny, nesmíte se nechat oklamat. Jestli se nebudete pevně držet mých zákonů, pak Mě zradíte.

Pro ostatní křesťanské církve: Varuji vás, že toto pronikání zla se rozšíří také do vašich církví. Časem se pro vás stane těžké uctívat mé učení tak, jak bylo dáno světu. Všichni křesťané budou trpět pod režimem falešného proroka a jeho pomocníka, antikrista, jehož tvář bude brzy zářit po celém světě, jako nejvlivnějšího vůdce všech dob.


Váš Ježíš


zpět