732. Poselství Ježíše ze dne 13. března 2013 v 21:20.


JEHO TRŮN BYL UKRADEN. NE VŠAK JEHO MOC.


Má vroucně milovaná dcero,

byl jsem podruhé odsouzen k smrti. Urážka rozhodnutí v Římě, kterého jste dnes byli svědky, Mě rozsekla ve dví.

Když jsem stál před mými katy, obžalován z kacířství, a proto, že jsem se odvážil mluvit Pravdu, moji apoštolové se rozutekli a nebyli nikde k nalezení. Ti, kteří Mě následovali a přijali mé učení, Mě zradili, když mé Slovo bylo popíráno těmi, kteří byli u moci. Začali ztrácet ve Mne důvěru a počali o Mně pochybovat.

Někteří z mých následovníků uvěřili, a mysleli, že oprávněně, ve zločiny kacířství, ze kterých jsem byl obžalován. Tak mocní byli moji žalobci – muži ve vysokém postavení, odění do exotických rouch a chodící a hovořící se smyslem pro skutečnou autoritu – jen málokdo o nich pochyboval.

Byl jsem vyšetřován, kritizován, zesměšňován, ponižován, posmíván a tupen, protože jsem mluvil Pravdu. Lidé padali na kolena před těmito vládci – muži s mocnými hlasy a jejichž autorita nebyla nikdy zpochybněna. Můj hlas se stal šepotem v řevu mých žalobců.

"Kacíř" – křičeli. Řekli, že jsem mluvil zlým jazykem, že jsem se rouhal proti Bohu a že jsem chtěl zničit jejich církev. A tak Mě chladnokrevně zavraždili.

Nebude to jiné, když se nyní pokusím nechat poznat můj hlas. Když se pokusím varovat všechny Boží děti před událostmi, o kterých jsem ti, má dcero, řekl během posledních pár let. S mým Slovem bude zacházeno s pohrdáním. Mé Slovo bude zpochybňováno. Pochybnosti se vplíží a znovu se moji apoštolové rozutečou a zanechají Mě vlkům.

Nemylte se, Pravda vám byla odhalena. Řekl jsem vám, moji následovníci, jak budete oklamáni. Bude to pro vás velmi těžké, protože budete zpochybňovat toho podvodníka, jenž sedí v domě mého Otce.

Můj milovaný papež Benedikt XVI. byl pronásledován a uprchnul, jak bylo předpověděno. Já jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.

On, papež Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě. Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko mého srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase.

Jeho trůn byl ukraden. Ne však jeho moc.


Váš Ježíš


zpět