726. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2013 v 09:45.


MNOZÍ Z VÁS ZE STRACHU ODMÍTNOU TOTO VOLÁNÍ Z NEBE


Má vroucně milovaná dcero,

volám ke všem na světě, kteří věří ve Mne, Ježíše Krista, aby naslouchali.

Tak mnozí z vás shledají těžké přijmout utrpení, kterému budete muset čelit v mém jménu. Až dosud bylo vaše utrpení omezeno na zármutek, který jste pociťovali ve vašich duších pro hříchy lidí a kvůli oběti, kterou jsem přinesl pro spásu lidstva od jeho zkaženosti. Nyní budete zesměšňováni pro svou víru a zahanbováni, když se budete držet mého učení a Božích zákonů.

Mnozí z vás ze strachu odmítnou toto volání z nebe. Připustit, že nyní komunikuji se světem, abych jej připravil na můj Druhý příchod, není nic, co by lidé lehce přijali. Neboť kdo je můj prorok? A kdo jsou ti, kteří přišli před ním v mém jménu? Jak víte, že mluví pravdu, když je tolik falešných proroků a podvodníků, kteří vás matou? Nikdy nebylo proroka, poslaného z nebe, který netrpěl posměchem, špatným zacházením, trýzní a krutostí. Ani jeden. Mnozí byli zavražděni. Můžete si být jisti, že když plody mé práce, dané takovým prorokům, přinesou modlitby a obrácení, že byli světu posláni Bohem připravit jeho děti, aby se k Němu vrátili.

Uvědomte si, že moji praví proroci vydrží zkoušku času, a těm, kteří ignorují poselství, která přinášejí lidskému pokolení, zbude křik a skřípění zubů. Když útočíte na mé svaté Slovo, dané pravému proroku, tak zasahujete do vůle Boží. Možná, že nyní nepociťujete žádný stud. Když útočíte na mé proroky, možná věříte, že bráníte mé Slovo, ale časem škoda, kterou způsobíte této mé poslední misi na zemi - až vám bude odhalena - vám přinese strašlivý strach a zármutek.

Jestli Mě milujete, musíte mít oči otevřené a číst pozorně mé instrukce. Když nebudete dbát na moje varování dávaná vám z Boží lásky, odmítnete Pravdu. Jen Pravda vás může zachránit. Pravda je kyslíkem, který udržuje život vaší duše. Bez Pravdy Mě neuvidíte jasně, ani nebudete schopni správné si zvolit. Nezapomeňte, že Já jsem Pravda. Beze Mne nemáte život.


Váš Ježíš


zpět