724. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2013 v 11:45.


NA MOU CÍRKEV NA ZEMI SE ÚTOČÍ A TO ZNAMENÁ, ŽE MÉ TĚLO BUDE ZNOVU KŘIŽOVÁNO, JAK BYLO PŘEDPOVĚDĚNO


Má vroucně milovaná dcero,

neboj se útoků, které jsou osnovány proti tobě, neboť Já jsem každou vteřinu s tebou, abych tě učinil silnější. Rozesmutňuje Mě, že ti musím říct, že budeš hodně trpět slovním napadáním kvůli načasování mého plánu spásy.

Neboť je to čas, ve kterém nejen zanícení katolíci budou zkoušeni ve své víře a věrnosti ke Mně, bude to také největší zkouška pro všechny křesťany v každé části světa.

Těm, kteří tě obviňují z bludařství, říkám toto: Já, Ježíš Kristus, bych nikdy nelhal, neboť Já jsem Pravda. Nemohl bych vás oklamat, protože to není možné. Vzpomeňte si, že je to moje Tělo, které je církví. Na mou církev na zemi se útočí a to znamená, jak bylo předpověděno, že mé Tělo bude znovu křižováno. Tím míním, že mé Tělo už nebude dále přítomno ve svatostánku v té minutě, kdy nejsvětější eucharistie bude zrušena vysokými služebníky ve Svatém stolci v Římě. To se stane skutečností a vy se musíte od toho odvrátit.

Prosím vás, abyste se modlili za všechny Boží děti – za všechny mé posvěcené služebníky, včetně pomýlených falešných proroků. Avšak nikdy vás nebudu prosit, abyste se modlili za antikrista, neboť to není možné.

Probuďte se, vy všichni, a poslouchejte, co vám musím povědět. Nesmíte podlehnout panice, zoufalství, nebo ztratit naději, neboť tato ohavnost bude poslední trýzeň, kterou všechny Boží děti budou muset prožít a přestát dříve, než znovu přijdu.

To bude den velké slávy, velké radosti a můj příchod přivede ke konci Zlého, který kazí zemi.

Místo obav se radujte. Musíte se těšit na můj Druhý příchod, protože Já přinesu s sebou Nový ráj, který jsem vám slíbil.

Když nesete můj kříž, tak to vždy bude těžké. Časy, v nichž nyní žijete, přinášejí s sebou formu ukřižování, kterou většina křesťanů bude velmi těžce snášet – tak velká bude jejich bolest.

Ty ubohé duše, které nevěří, že skrze tato poselství mluvím Pravdu, se musí zeptat samy sebe: Věříte v Bibli svatou a v proroctví v ní obsažená? Věříte v antikrista a odhalením o prolhaném podvodníku, který obsadí Petrův stolec podvodnými způsoby? Jestli ano, pak přijměte, že tento čas je tím časem, kdy se události budou rozvíjet před vašima očima. Není to určeno pro budoucnost – děje se to teď. Přijměte to s odvahou a přijďte ke Mně s naprostou důvěrou, neboť vás miluji. Potřebuji vás, abyste měli oči široce otevřené. Nesmíte se Pravdě vyhýbat.

Ohavnost nyní začala. Když odmítnete můj pohár, zabráníte Mi zachránit duše, které potřebuji, abych naplnil smlouvu slíbenou mému Otci.

Žehnám vám. Toužím otevřít vaše srdce, abych vás mohl vzít do mého nádherného království.


Váš Ježíš


zpět