717. Poselství Ježíše ze dne 23. února 2013 v 11:50.


ANO, MÉ SLOVO JE PRO VŠECHNY, ALE JE ZDE OBROVSKÁ ZODPOVĚDNOST SPOJENÁ SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM MÝCH POSELSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

dávám světu Knihu Pravdy pro každou duši ve všech národech. Je to dar lidstvu, ale věz toto:

Dávám ti, má dcero, výhradní právo rozhodnout, jak má být přeložena, šířena a uveřejněna, k ochraně tohoto díla. Vše v souvislosti se zveřejněním těchto poselství, může být učiněno jen s tvým osobním schválením. To je mé přání a kdokoliv, jenž neposlechne mých pokynů, které ti dávám, a vydá má poselství pro zisk, nebude mít mé požehnání.

Ano, mé Slovo je pro všechny, ale je zde obrovská zodpovědnost spojená s tím, jak se podílíte na zveřejňování mých poselství a na způsobu, jakým je Kniha Pravdy vydána. Dary nejsou vyžadovány, jelikož výnos z prodeje knih musí být použit k zajištění produkce jiných knih a pokrytí nákladů na jejich zveřejnění ve všech jazycích.

Ty, má dcero, budeš neustále napadána, že Mě v tomto ohledu posloucháš. Budeš obviněna, že se pokoušíš mít z tohoto díla užitek, i když budeš vědět, že to není pravda a že to není možné.

Ti, kteří na tebe budou v této věci nejvíce útočit, budou lidé, kteří chtějí mít nějakým způsobem užitek nebo zisk z mého Slova a kteří se budou hněvat, když jim nedovolíš tuto práci kontrolovat.

Proto prohlašuji, že právo šířit mé svaté Slovo v knižní podobě nebylo dáno nikomu – jen tobě, má dcero. Avšak pod mým vedením smíš dát k němu svolení těm, kteří ti nabízejí pomoc prostřednictvím webových stránek a tištěných dokumentů. Ale smějí to dělat jen tehdy, když si vyžádají a dostanou k tomu od tebe svolení.

Mé Slovo je posvátné a mým přáním a instrukcím lidstvu musí být prokazován veškerý respekt. Vy, moji následovníci, musíte dělat to, o co vás můj prorok Marie žádá a respektovat její přání ve vztahu ke zveřejňování mých poselství. Když ji kvůli této práci napadnete, urazíte Mě, vašeho Ježíše.

Od vás, moji následovníci, bude vždy, a to za všech okolností, vyžadováno, konat moji vůli. Já vedu moji dceru Marii. Byla vybrána jako prorok konce času. Mluvím skrze ni. Její hlas se stává mým. Její zármutek a bolest jsou mými. Její láska k ostatním je mou láskou. Její radost vychází z mého Nejsvětějšího Srdce. Její ruka je vedena Mou. Její porozumění tomu, jak si přeji, aby mé Slovo bylo slyšeno, pochází ode Mne.

Mé dceři byly dány tyto dary z nebe z určitého důvodu. Naslouchejte tomu, co vám říká, neboť si můžete být jisti, že to bude ode Mne.


Váš Ježíš


zpět