714. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2013 v 14:30.


ŘEKNOU, ŽE JE VINEN ZLOČINEM, PŘESTOŽE JE ZCELA BEZ VINY


Má vroucně milovaná dcero,

prosím, informuj mé stoupence, že mé panování je blízko.

Přestože trnová koruna sestoupila na mého vikáře, jehož jsem ustanovil Já, Ježíš Kristus, aby vládl nad mou katolickou církví, nesmíte se trápit, že byl zlovolně vypuzen – nyní konečně přicházím Já, abych vám přinesl mír.

Příští rok bude velmi krutý a strastiplný pro vás, mé milované učedníky i pro mého posledního pravého papeže. Zosnovali proti němu zlovolné a účelové spiknutí a zacházeli s ním tak jako se mnou, Ježíšem Kristem – byl bit a bičován. Nyní se ho pokusí zabít, právě tak, jako zabili Mě. Označí ho za zločince, přestože je zcela bez viny.

Já, váš milovaný Spasitel, vás všechny zachráním od zloby, kterou budou mnozí vnímat, že přichází ode Mne, na můj příkaz.

Mé církvi dávám pokyny jako dříve, ale jen mocí Ducha Svatého. O klíčích od Říma rozhoduje můj milovaný Otec. Já, Ježíš Kristus, jsem připraven znovu sestoupit za mého Druhého příchodu a přeji si, aby bylo známo, že vy, moji stoupenci, budete trpět stejně tak, jako moji vlastní učedníci během času mého pobytu na zemi. Vy, moji milovaní, jste se Mnou, uzamčeni v mém Nejsvětějším Srdci, abyste mohli být v zármutku sjednoceni se Mnou. Prolévám slzy pro mého nevinného, milovaného posledního papeže na zemi, Benedikta XVI., vybraného Mnou, aby vedl moji církev během posledních dnů.

Bude to chtít obrovskou odvahu od ochotných obětí, pokračujících v hlásání mého svatého Slova, protože budou plni mučivých pochybností. Ve svých srdcích vědí, že jsem to Já, kdo k nim mluví, a přesto se jich zmocní pochybnosti, jež vyvolají ti, kteří odmítají přijmout má poselství lidstvu, a také jsou Mi oddáni.

Nyní vám odkazuji tuto mimořádnou, krátkou modlitbu modlitební kampaně (101). Je to zázračná modlitba, umožňující všem, kteří se ji modlí, aby pocítili ve svých duších moji přítomnost. Pomůže vám také uvidět Pravdu, kterou jsem vám slíbil, a která vám bude vždy dávána během konce časů.

Zázračná modlitba k pocítění přítomnosti Ježíše

"Ó, drahý všemohoucí Otče, Stvořiteli všeho, co je a bude, pomáhej nám všem, kteří mohou rozpoznat přítomnost tvého milovaného Syna v dnešní církvi, aby se stali velmi silnými.

Pomáhej mi překonat můj strach, moji samotu a odmítání, které snáším od mých milovaných, když následuji tvého Syna, Ježíše Krista, mého Spasitele.

Prosím, ochraňuj mé milované, aby neupadli do pasti tím, že uvěří lžím, které připravil Satan, aby zničil, rozdělil a způsobil spoušť mezi všemi Božími dětmi.

Prosím, pomoz všem, kteří následují ohavnost ve tvé církvi, aby byli zachráněni od věčných plamenů pekla. Amen."

Moji milovaní následovníci, teď už Mě znáte. To, co nyní uvidíte ve skořápce, která byla kdysi mou církví na zemi, vám přivodí nevolnost. Budete plakat a plakat, dokud už nebudete nic cítit. A pak, když Mě zavoláte a řeknete:

"Ježíši, zachraň mě od lží Satana, abych mohl rozpoznat Pravdu zbytku tvé církve"

a Já vás uklidním takto: Naplním vás Duchem Svatým. Naplním vás slzami zármutku a pak tyto slzy nahradím mou silou. Pak už si nebudete dělat žádné starosti, neboť převezmu vedení a povedu vás na každém kroku cesty.

Dostane se vám povzbuzení, až si z vás budou tropit posměch. Budete plni mého Ducha lásky, až se vám budou smát pro víru v mé svaté učení. Pak vás opustí veškerý strach, jenž bude nahrazen tak mocným pocitem mé lásky k vám, že teprve potom pocítíte naprostou úlevu a pokoj.


Váš Ježíš


zpět