713. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2013 v 18.00


PŘIVEDOU BOŽÍ DĚTI POD VLÁDU MALÉHO ROHU, KTERÝ BUDE SEDĚT V OKÁZALÉ NÁDHEŘE NA STOLCI SVATÉHO PETRA


Má vroucně milovaná dcero,

jak bude v mé církvi přibývat změn, tak se také v jednotě pozvednou hlasy falešných proroků, aby schválily ohavnost v mé církvi. Zatímco tobě, pravému proroku posledního času, odhaluji Pravdu, z níž větší část je již známa – budou šířeny lži, aby zmátly všechny, kteří Mě následují.

Za každou instrukci, kterou dávám světu skrze tebe, bude ústy falešných proroků prohlášen přesný opak. Budou vydávat prohlášení pro uklidnění těch mých následovníků, pro něž bude Pravda nesnesitelná. Tak svými odpornými lžemi přivedou Boží děti pod vládu malého rohu, jenž bude sedět v okázalé nádheře na stolci svatého Petra.

Když jsem ti pověděl o velkém rozkolu v mé církvi, neřekl jsem ti, jak se to stane. Tak teď Mě poslouchej. Tak jako kněží za mého pobytu na zemi odmítli mé svaté Slovo, stejně tak kněží, teď před mým Druhým příchodem, odmítnou i Mne. Nejen že odmítnou mé Slovo, dávané tobě, má dcero, ale přijmou změny, které jim budou vnuceny. Jejich svaté dary se stanou neplodnými, jakmile přijmou rouhání a nová pravidla, jež jim budou předložena.

Moji věrní následovníci budou také rozděleni ve své věrnosti k mé církvi na zemi. Vše, co musíte udělat, je řídit se mým učením, daným vám v Knize mého Otce. Není třeba, abyste někam utíkali, protože Já jsem přítomen mezi vámi.

Vy znáte Pravdu. Jako křesťany vás živila. A tak když uvidíte, že Boží Přikázání a mé učení jsou přepisovány, mé nejsvětější svátosti změněné, tak se musíte odvrátit. Nenechejte se zastrašit lžemi, spíše se strachujte o ty, kteří přijímají tyto nové zlé skutky a zákony údajně pocházející ode Mne, a o ty, jimž se nedaří porozumět Pravdě.


Váš Ježíš


zpět