712. Poselství Ježíše ze dne 17. února 2013 v 19:00.


FALEŠNÝ PROROK NYNÍ PŘEVEZME ŘÍMSKÝ STOLEC


Má vroucně milovaná dcero,

tak jak bylo předpověděno, celý svět bude svědkem schizmatu v katolické církvi. Odchod mého drahého, milovaného, svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., znamená počátek konce. Skrze tebe, mého vybraného proroka, jsem se víc než dva poslední roky snažil připravit svou církev na zemi na tuto smutnou událost.

Elita zednářů uchvátila moc nad mou církví a zneužije ji k nejodpornějšímu podvodu na katolíky. Klíče Říma jsou nyní v mých rukou, poté, co Mi je předal můj Otec. Budu řídit všechny mé následovníky, aby Pravda mohla být zachována a mé svaté Slovo zůstalo nedotčeno.

Falešný prorok nyní převezme Římský stolec a s mým Slovem, stejně jako tomu bylo v čase mého pobytu na zemi, bude zacházeno jako s rouháním.

Nemylte se, neboť až bude podvod předložen světu, jako kdyby nové vedení reprezentovalo Pravdu, ty, má dcero, stejně jako proroci, kteří přišli před tebou, budete strašně trpět.

Moji následovníci musí zůstat klidní a modlit se za spásu všech mých posvěcených služebníků, kteří budou polapeni touto ohavností. Volám k nim, aby odpověděli následovně:

Řiďte se i nadále mým učením. Nikdy se nezřekněte Božího Slova. Zůstaňte věrni vašim svatým povinnostem a podávejte svaté svátosti tak, jak jsem vám uložil.

Učení katolické církve, jejíž základy byly utvářeny mým apoštolem Petrem, zůstává neomylné. Nyní se to změní, až základy budou otřeseny přicházejícími změnami.

Zakrátko už více nepoznáte mou církev a budete se cítit velmi nepříjemně, až uvidíte, jak je mé Slovo pozměňováno.


Váš Ježíš


zpět