710. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2013 v 18:00.


TOTO JE POSLEDNÍ BITVA. MŮJ VIKÁŘ PADL. MÁ CÍRKEV PADNE, ALE BRZY OPĚT POVSTANE.


Má vroucně milovaná dcero,

bitva mezi královstvím mého Otce a říší Satana konečně vstoupila do své poslední fáze.

Jak jen Zlý oklamal děti mého Otce, včetně těch, kteří se řídí pravdou mého učení. Nic není takové, jak se zdá. Moc zednářství vzrostla a zamořila nejen politický svět, ale i Boží dům, mé Tělo na zemi.

Katolickou církví je opovrhováno víc, než jakoukoliv jinou církví na zemi, která hlásá mé Slovo. To proto, že byla vedena Mnou a držela se mých instrukcí daných lidstvu od chvíle, kdy jsem prohlásil, že můj apoštol Petr měl založit mou církev na zemi.

Moje církev na zemi byla v hledáčku Zlého, který během staletí rozdělil mou církev a bičoval všechny, kteří praktikují mé nejsvětější svátosti.

Ani jednou Zlý nepolevil ve svém plánu pronásledovat mou církev. On, podvodník, vychytralý, lstivý, arogantní, vychloubačný a plný sebeuspokojení věří, že jeho moc je všemocná. Vždy se zaměřuje na ty, jimž byla svěřena odpovědnost vést Boží děti k věčnému životu.

Moje katolická církev už dost dlouho hrozně trpěla rukou Satana. Ani jednou nebyla ponechána, aby v míru plnila svou svatou povinnost vůči Mně. Potom Zlý, aby zajistil možnost způsobit mnohem větší škody, infiltroval mé posvěcené služebníky tím, že poslal své vlastní služebníky, aby se vmísili mezi ně. Tehdy ohavnost zla vstoupila do mé církve.

Když byl hřích spáchán těmi, kteří byli ustanoveni živit duše, byl jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo byl obviněn a poslán na lavici obžalovaných.

Největším klamem ze všech bylo, když Zlý lidi přesvědčil, že jsem to byl Já, Ježíš Kristus, hlava církve na zemi, kdo lidstvo zradil. Lidstvo bylo zrozeno s hříchem a člověk bude hřešit až do času mého Druhého příchodu. Zavrhnete-li Mne, vašeho Spasitele světa, kvůli hříchům lidí, včetně těch, kteří mají zodpovědnost za duše, jež byly svedeny na scestí, způsobí to váš pád.

Místo Pravdy jste dovolili lžím šelmy, aby zkazila vaše srdce. Nyní jste pod vládou zla v mé církvi a mnozí padnou za kořist lžím, které vám budou předkládány jako pravda.

Pravda, kterou skýtá mé učení, bude brzy prohlášena za bezvýznamnou a lživou. Hněv mého Otce nad tímto zamořením mé církve na zemi bude brzy pocítěn mezi jeho služebníky v mé církvi v Římě. Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy opět povstane.


Váš Ježíš


zpět