708. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2013 v 11:20.


ZEDNÁŘSTVÍ PRONIKLO DO MÉ CÍRKVE A SCHIZMA, JAK BYLO PŘEDPOVĚDĚNO, BRZY ZPŮSOBÍ ROZDĚLENÍ A NEKLID MEZI MÝMI VĚRNÝMI SLUŽEBNÍKY


Má vroucně milovaná dcero,

v tomto čase je nebe plné hněvu, když trnová koruna sestupuje, aby rozdrtila mé Tělo, katolickou církev na zemi.

Toto proroctví, podané vám velmi podrobně v posledních dvou letech, se vyplňuje. Nyní, až se má ostatní odhalení brzy uskuteční, jen velmi málo z mých posvěcených služebníků si bude moci nevšimnout mých výzev k lidskému rodu v této bezbožné hodině vašeho času.

Oni, skupina zla, začali svou kampaň, aby odstranili ze země Pravdu mého učení. Můj svatý vikář byl k onomu činu donucen a důsledkem toho bude velmi trpět. Zednářství proniklo do mé církve na zemi a rozkol, jak bylo předpověděno, brzy způsobí rozdělení a vyvolá neklid mezi mými věrnými služebníky.

Mnozí nemají ani tušení, jaký podvod je jim předkládán. Nevědí ani, že základy mé církve, katolické církve, byly rozdrceny na prach. Na jejím místě povstane ohavnost a Já zasáhnu a sešlu znamení, abych upozornil každou duši na důležitost modlitby, aby dokázali rozlišit Pravdu od výmyslů.

Není to zhroucení katolické církve, které bude brzy zřejmé, co rozdělí svět. Bude to jejich účast na tvorbě nové světové církve, jediného světového náboženství, které zavede pohanství a modlářství.

Falešný prorok se dobře připravil a jeho čas přichází. Ve spolupráci s antikristem přivedou svět na kolena. Nebudou však uctívat Boha, ale šelmu.

Naléhavě prosím všechny mé stoupence, mé křesťanské následovníky po celém světě, aby zůstali klidní. Modlete se za mír a dovolte Mi, vašemu Ježíši, vás vést v tomto čase.

Volám k vám, všem mým kardinálům, biskupům a posvěceným služebníkům, sjednoťte své stádo a zůstaňte věrni mému učení. Věnujte velkou pozornost tomu, co bude po vás vyžadováno, abyste kázali, neboť tam budou změny. Vaše homilie budou vymyšleny, a sepsány pro laický svět a budou bezobsažné.

V záměru, jenž má vypadat jako modernizace katolické církve, bude vám předloženo toto: podpora všezahrnujících společenství – všechna náboženství svinutá do jedné, takzvané Sjednocené křesťanské církve. Všechny vnější znaky mohou zpočátku připadat stejné, ale právě to máte vidět. Postupně nebudete nadále rozpoznávat mé svaté Písmo, jak vám budou podsouvána nová slova, formulace a nové způsoby podávání svátostí.

Nastane panika mezi skutečně věrnými, konzervativními kněžími, ti budou zděšeni z nových podob moderní alternativní církve, kterou katolická církev přijme.

Prostřednictvím zednářské sítě, infiltrované v každém koutě katolické církve, vlád a médií, bude tato ohavnost prezentována jako velká novinka.

Nastává začátek konce. Moje přítomnost bude z nového mešního obřadu nenápadně vykázána.

Veškerá okázalost a obřady budou maskovat prázdný svatostánek, neboť má přítomnost už mým Otcem nebude nadále dovolena.

Musíte zůstat jednotní a jste-li katolíci, pokračujte v každodenní účasti na mši a svatém přijímání. Neboť všichni křesťané musí vědět, že oni také budou lákáni do nového světového náboženství, zosnovaného národy, které jsou spolčeny se zrádci mé katolické církve. Chtějí vytvořit laické humanistické zdání – zdání, jež maskuje zlo, které budou důmyslně prosazovat.

Bitva již začala, ale vy, moji milovaní následovníci, jste silnější, než si myslíte. Já jsem stále tady. Připravil jsem vás dobře. Abyste přežili, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (100):

Za přežití křesťanství

"Ó, drahý Ježíši, prosíme Tě, dej nám schopnost přežít zkoušky, kterým nyní čelíme, až poslední pravý papež skončí svou misi pro Tebe.

Pomoz nám vydržet hroznou trýzeň, které nyní budeme muset čelit kvůli pádu církve, kterou jsme kdysi znali.

Nikdy nás nenechej se odchýlit od Pravdy tvého Božího Slova.

Pomoz nám zůstat mlčenlivými, až na svých bedrech poneseme tíhu útoků, které nás mají zlákat obrátit se zády k Tobě a ke svátostem, které jsi dal světu.

Pokryj tvou armádu jako štítem mocnou láskou, kterou potřebujeme, abys nás ochránil před falešným prorokem a antikristem.

Pomáhej své církvi na zemi se šířit a násobit, aby bylo možné se pevně držet Pravdy a pomáhat Ti vést naše bratry a sestry po cestě Pravdy, abychom se náležitě připravili na tvůj Druhý příchod. Amen."

Netrapte se, moji následovníci. Vše je v mých svatých rukou. Buďte trpěliví. Neospravedlňujte žádný z vašich skutků mým jménem, neboť když to děláte, bráníte mé Slovo, zatímco vše, co je třeba dělat, je hlásat mé Slovo.


Váš Ježíš


zpět