707. Poselství Ježíše ze dne 12. února 2013 v 02.19.


TENTO ŽIVOT PŘEJDE V JEDINÉM OKAMŽIKU DO NOVÉHO ŽIVOTA, DO NOVÉHO, OBNOVENÉHO RÁJE


Má vroucně milovaná dcero,

tak mnoho lidí ve světě si není vědomo své spirituality. Jsou tak zapletení do záležitostí, týkajících se jejich každodenních životů, zaměstnání, rodičovské úlohy, jejich velkého úsilí obstát u zkoušek a vzdělávat se, že zapomínají na to, že jejich životy, až uplyne jejich čas na zemi, se ukončí.

Je jen správné, že dělají to nejlepší, co mohou, pokud jde o odpovědnost uživit se a oblékat, ale když zanedbávají své duchovní blaho, odpírají sami sobě ty největší dary, které je očekávají.

Mnozí zapomínají, že můj Otec jim může vzít život kdykoliv. Jestli duše nejsou připraveny, budou trpce litovat a nemusí vstoupit do nebe, až přejdou z tohoto života do dalšího.

Je těžké pro ty, kteří vedou uspěchané životy, aby zvážili, co se stane, až tento čas, vyměřený jim Bohem, se ukončí. Neboť mnozí chápou smrt jako něco hrozivého a ne jako něco, o čem by chtěli přemýšlet. A tak odmítají Mne, svého Ježíše, svou cestu do království mého Otce. Já, Ježíš Kristus, jsem jedinou cestou k věčnému životu, kterou můžete použít; k životu, jenž je vám neznámý.

Chci vám říct, že pro všechny Boží děti existuje nádherný život, který je čeká. Tento nynější život je důležitý, protože to, jak žijete váš život, jenž je vám dán na zemi, určí vaši budoucnost.

Nikdy nesmíte přemýšlet o smrti jako o konci. Místo toho o ní přemýšlejte jako o začátku nového nádherného života. Čas, který trávíte na zemi, je zkouškou. Je to test a v mnoha ohledech je to vyhnanství. Narození jako hříšníci a jako hříšníci také zemřete. Ale budou to hříšníci, kteří se vzájemně milují, chovají se k jiným s láskou a úctou a žijí své životy podle mého obrazu, kteří se mohou na mnoho těšit.

Díky mému velkému soucitu ke všem Božím dětem, udělám velké výjimky pro duše, které bloudí, jsou ztracené a zmatené. Jsem v patách těm duším, které nechtějí se Mnou mít nic společného a chytnu je za srdce, aby pocítili soucit k jiným.

Mnozí nechápou, jak v jejich srdcích pracuji, ale dělám to, čím bych je přivábil ke Mně. Neboť Já přiběhnu ke každé duši, která Mě volá, i když si není jistá Mou existencí. Okamžitě odpovím a vyslechnu všechny její úmysly.

Já jsem milující Bůh. Nepodléhám snadno hněvu. Jsem trpělivý. Jsem plný očekávání. Jsem věrný. Jsem ve všem milosrdný. Čekám na všechny duše, které poznají mé volání, neboť brzy budou mít sotva pochybnosti o tom, že Ten, jehož hlas slyší, je vyzývá, aby pocítily Boží lásku.

Tento život přejde v jediném okamžiku do nového života, do nového, obnoveného ráje. I když tento čas pobytu na zemi může být plný zkoušek, tlaků, napětí a zvratů, nemůže být srovnán s pokojem a nádherou života, jenž očekává všechny, kteří Mě milují.


Váš Ježíš


zpět