706. Poselství Ježíše ze dne 11. února 2013 v 12:30.


MNOZÍ VĚŘÍ, ŽE PEKLO JE JEN MÍSTO Z LIDOVÝCH TRADIC


Má vroucně milovaná dcero,

touhou mého srdce je zachránit lidi, kteří páchají strašné hříchy, od muk pekla.

Za každý spáchaný smrtelný hřích bolest jako oheň rozdrásá duši, jako by byla z masa. Výkřiky utrpení a hrůzy takových duší, když jsou taženy do hlubin pekla, lámou mé Nejsvětější Srdce.

Řeže Mi to srdce a cítím strašnou bolest kvůli těmto ubohým duším. Mnoho lidí, žijících v tomto čase na zemi, je ve strašném nebezpečí. To proto, že tak mnozí věří, že smrtelný hřích je jen drobná chyba a tak jej omlouvají. A potom pokračují v cestě sebezničení. Pokud by nemohli poznat, jak vážných omylů se dopouštějí, budou trpět zatracením, kde budou hořet v nesnesitelných mukách na věčnost.

Tak málo lidí věří v existenci pekla. Mnozí věří, že peklo je jen lidová tradice. Mnozí nevěří, že Bůh by mohl dovolit, aby takové místo existovalo a že všechny hříchy, a nezáleží na tom, jak těžké, jsou odpuštěny. Přičítám to omylům, jichž se dopustili ti posvěcení služebníci, kteří celá desetiletí podléhali tlaku laického světa. Tento klam způsobil ztrátu miliard a miliard duší. A i když pro tyto duše je už příliš pozdě, stále je ještě čas pro ty, které jsou dnes poznamenány skvrnou smrtelného hříchu, aby byly zachráněny.

Musíte se modlit, aby tito lidé mohli být ochráněni před zlým vábením Satana, který se raduje z vyhlídky na jejich osud. Mé Světlo může být a bude na ně vylito jen tehdy, když otevřou své oči vůči pravdě hříchu. I když Mě mučí svou zkažeností, není mezi nimi ani jeden, který necítí stísněnost nebo beznaděj kvůli svým hříchům. I když mnozí znají příčinu takového neklidu, neudělají proti tomu nic a pokračují v přehlížení a omlouvání svých hříchů. Někteří to dělají, protože jsou obklopeni temnotou lží, které jsou zakotveny v jejich kultuře. Takové lži podporují přijatelnost hříchu.

Pomozte Mi je zachránit touto litanií (5):

Litanie Ježíš lidstvu za záchranu těch, kteří jsou ve smrtelném hříchu

"Ježíši, uchraň všechny hříšníky od plamenů pekla.

Odpusť zčernalým duším.

Pomoz jim, aby Tě poznaly.

Pozvedni je z temnoty.

Otevři jejich oči.

Otevři jejich srdce.

Ukaž jim Pravdu.

Zachraň je.

Pomoz jim slyšet.

Zbav je pýchy, chtivosti a závisti.

Ochraňuj je před Zlým.

Slyš jejich volání o pomoc.

Uchop jejich ruce.

Přitáhni je k sobě.

Zachraň je od klamu Satana. Amen."

Pomozte jim, moji následovníci, tím, že Mě každý den budete prosit, abych jim odpustil urážky, které Mi vrhli do tváře.


Váš Ježíš


zpět