705. Poselství Ježíše ze dne 10. února 2013 v 02:18.


MÉ SLOVO SE ROZŠÍŘÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU


Moji drazí stoupenci,

kolik slz úlevy Mi přinášíte do mých svatých očí.

Vaše krásné národy, překypující přírodními zdroji, jsou duchovně prázdné. Národy Austrálie a Nového Zélandu jsou na jedné straně bohaté dary, které vám můj Otec odkázal, na druhé straně jsou pusté.

Volám nyní ke všem vašim národům, aby Mi pomohly roznítit vaši víru a rozšířit mé svaté Slovo, aby živilo duše všech Božích dětí ve vašich zemích.

Mé Slovo bude šířeno v Austrálii pomocí této mé poslední mise k záchraně duší na zemi.

Tobě, má dcero, bude dán dar Ducha Svatého, abys Mi přinesla duše, po kterých prahnu. Musíš nést těžké břímě, protože Boží Slovo není známé miliónům ve tvém národu. Velmi málo církví uvnitř křesťanského společenství je užíváno způsobem, jakým by být měly. Jsou to prázdné ulity, a nelíbí se Mi slabá víra, která mezi vámi existuje. Musíte se toho hodně učit a hodně získat, až Mě budete následovat – ze své vlastní vůle – na cestě Pravdy.

Můj plán připravit vaše duše a vyžádat si vaši pomoc k záchraně těch duší, které v Boha nevěří, je velmi důležitý. Mou misí je volat ateisty a pokrýt je mým Duchem Svatým tak, aby můj hlas byl rychle slyšen. Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (99) za záchranu Austrálie a Nového Zélandu.

Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu

"Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, smiluj se nad všemi tvými dětmi v Austrálii a na Novém Zélandu.

Odpusť nám, že jsme odmítli tvé svaté Slovo.

Odpusť nám hřích lhostejnosti.

Zbav nás naší pohanské kultury a pokryj nás milostmi, které potřebujeme, aby probudily naději, víru a soucit mezi našimi bratry a sestrami.

Prosíme Tě snažně o dar rozlišení a uděl nám všem požehnání, které potřebujeme, aby zajistilo, že jen Pravda tvého svatého Slova bude slyšena a že všem duším budou darovány klíče k věčnému životu. Amen."

Velmi brzy můj Duch Svatý pohltí vaše duše a budete kráčet s klidnou důvěrou, až budete hlásat Pravdu všem, s nimiž se setkáte.

Buďte vděční za toto požehnání, které nyní pokryje vaše národy. Miluji vás a věřím vám, že odpovíte na mé volání.


Váš Ježíš


zpět