704. Poselství Ježíše ze dne 9. února 2013 v 15:50.


NIKDY NEZAPOMEŇ, ŽE JSI PÍSAŘ. JÁ JSEM AUTOR.


Má vroucně milovaná dcero,

jak se má poselství rychle rozšiřují, stáváš se v tomto čase obětí zuřivého útoku Satana a jeho armády démonů. Tancují všude kolem tebe ve snaze tě rozrušit, ranit a trápit tě – to vše za jediným cílem – zastavit tuto práci.

Říkám ti, abych tě varoval, že čím více je mému Slovu nasloucháno a čím více budou lidé lačnit využít mých milostí, tím více ústrků budeš muset snést. Kdokoliv je zapojen do této mise, pocítí nyní účinek takových útoků. Tímto budete vědět, že přicházejí od Zlého.

Budeš trápena pokušením omezit délku času, který Mi věnuješ v modlitbách. Budeš každou vteřinu přerušována, jakmile se pokusíš provést úkoly vyžadované po tobě v plnění mé svaté vůle.

Při každé příležitosti budeš napadána ostatními, kteří se pokusí zastavit vydání mých Knih, budeš zklamaná a neschopná udělat další krok vpřed. Potom, jako silný úder do žaludku – pravé znamení satanského útoku – budeš opuštěna všemi těmi, kteří jsou důležitými články řetězu v této práci. A právě tehdy, když si budeš myslet, že tato mise už není možná, otevřu dveře, pak další a budu pokračovat v odstraňování všech překážek, dokud má přání nebudou vyplněna.

To je bod obratu v mém Božím plánu spásy. Od tohoto dne se mé Slovo stane hlasitější a jen nemnozí dokážou si ho nevšímat. Pak všechny národy, ve všech jazycích, vychutnají pravdu. Někteří spolknou Boží Slovo. Jiní je vyplivnou, a pak budou takoví, kteří se jím udusí – tak tvrdými se stala jejich srdce.

Pokaždé, když budeš mít pocit, že uskutečnění této mise se stalo nemožným, věz, že to není tvou rukou, že mé Slovo je slyšeno ve všech národech, ale je to má ruka, můj hlas a má moc, která skrze Ducha Svatého řídí tuto misi.

Nikdy nezapomínej, že ty jsi písař. Já jsem Autor. Má moc tebou proniká. Mé utrpení bičuje tvou mysl a tělo. Když cítíš bolest, je to má bolest, kterou pociťuješ. Když jsi mučena překážkami, které před tebe klade Satan, jsem to Já, Ježíš Kristus, jemuž se vysmívá. Ty jsi jen prostředník. Nikdy na to nezapomeň a měj radost, že jsi byla požehnána takovým darem.

Nyní bys už měla být dobře schopná svěřit Mi tyto problémy a pokračovat v tom, co je od tebe vyžadováno, má dcero. Mým plánem je zachránit každou duši žijící dnes v tomto světě a Satan povede strašnou válku, aby Mě zastavil. Kdokoliv, jenž pracuje se Mnou, bude jeho cílem a jen vaše láska ke Mně a důvěra ve Mne vám bude v těchto bouřlivých časech dodávat sílu.


Váš Ježíš


zpět