693. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2013 v 04:15.


VZESTUP NENÁVISTI, VRAŽD A NEDOSTATEK LÁSKY K BLIŽNÍMU SÍLÍ A HŘÍCH SE ROZŠÍŘIL PO ZEMI JAKO POŽÁR


Má vroucně milovaná dcero,

Satanova zuřivost se rozlévá po zemi, úměrně k tomu, jak Duch Svatý rozšiřuje svou božskou přítomnost v duších mnohých skrze tuto a jiné Mnou povolené mise.

Vzestup nenávisti, vražd a nedostatek lásky k bližnímu sílí a hřích se rozšířil po zemi jako požár.

Doba k přípravě na Velký den mého návratu musí nyní začít s velkou pečlivostí. Nakolik vy, moji milovaní učedníci, odpovíte na mé volání, natolik Já posílím vaši víru a váš počet se všude zmnohonásobí.

Tato mise je vyvrcholením všech instrukcí daných lidstvu mým Otcem všem, kteří přišli před vámi. Nechápete, že proroci, od začátku, kdy popisovali Den Pána, že tak se odkazovali na můj čas, čas, ve kterém naplním poslední smlouvu?

Mým plánem je přijít a dát vám věčný život, který jsem vám slíbil, když jsem vás mou smrtí na kříži uvolnil z okovů hříchu. Vy, kteří máte ze Mne obavy, vězte, že bych vás nemohl nikdy zklamat v takové misi, jako je tato. Neprosil bych vás o pomoc Mně zachraňovat duše, bojovat proti Zlému, nebo nabádat vás k modlitbám, kdybych to nebyl Já, váš Ježíš, kdo vás nyní volá.

Moji nebozí maličcí, žijete v pustině, kterou jste si nepřipravili. Já jsem vaší jedinou cestou ven. Jestli Mě nebudete nyní následovat, promarníte čas putováním, blouděním v rozrušení. Vaše víra může zůstat pevná pouze skrze svátosti. Mějte víru a následujte Mě. To je vše, oč vás prosím. Pak se modlete za záchranu duší.

Nikdy vás neodsoudím proto, že jste nepřijali tato má svatá poselství. Ale nikdy vám neodpustím, jestli se rouháte Božímu Slovu, dávané vám mocí Ducha Svatého. Nevěříte-li mým poselstvím, pak odejděte a setrvejte ve vaší oddanosti ke Mně.

Moji drazí stoupenci, pospěšte si vytvořit velkou armádu a silnou obranu proti nepřátelům Boha. Jak se bude stávat mocnější, povzbuzujte prosím co největší počet mých posvěcených služebníků, aby vám pomáhali. Je důležité, bez ohledu na to s jakým odporem se setkají, aby sloužili každodenní mši a poskytli svátost eucharistie těm, kdo ji potřebují.


Váš Ježíš


zpět