692. Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2013 v 21:15.


BRZY BUDE PŘIJAT ZÁKON, KTERÝ UČINÍ NEZÁKONNÝM PRAVÝ VÝZNAM SLOVA ROUHÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

pověz mým stoupencům, že se nikdy nesmí vzdát své oddanosti k mému svatému Slovu.

Vzrůst ateismu způsobí, že pouhá zmínka o Bohu, nebo zákonech Jím daných, vyvolá rozhořčení. Jakoby pouhá zmínka o smyslu Boha ve vašich životech se stala rouháním.

Brzy bude přijat zákon, který učiní nezákonným význam slova rouhání, aby zlikvidoval jakékoliv veřejné vyznání věrnosti Bohu.

Vy, moji ubozí následovníci, shledáte těžkým pozvednout své hlasy v mém jménu. Budou vás urážet a prohlašovat o Mně hrozné věci, ale nebudete schopni se Mě zastat.

Lidem v křesťanských zemích, kteří Mne uctívají, nebude dovoleno hlásit se k jejich křesťanství kvůli tvorbě zákonů, které budou vzdorovat mému učení.

Tak mnozí Mě nechtějí poznat. Vy, kteří chcete, budete pronásledováni. Myslím tím, že vždy, když budete zkoušet se ke Mně modlit, bude vaše soukromí narušeno. Pokaždé, když se pokusíte přijmout svátosti, stanou se těžko přístupné.

Potom, co ustavíte modlitební skupiny, řeknou vám, abyste s tím přestali. Každá skupina se nejen setká s odporem v jistých kruzích, ale také se do nich pokusí vniknout podvodníci, aby zkazili jejich ovoce, které bude mít výsledky. Setkáte se s dosud nevídaným odporem pro vaši oddanost ke Mně, k mým modlitebním skupinám nebo k mým poselstvím.

Mnoho kněží a duchovních reagují rychle na mé volání, protože Mě znají a poznávají můj hlas. Mnozí, k nimž bude stále voláno, s prosbou o přípravu jim svěřených duší, budou reagovat.

Ale jak jejich počet poroste, jiní z jejich stáda povstanou v pobouření a s odsouzením. Budou trpět kvůli své lásce ke Mně. Jejich nepřátelé budou z těch, kteří Mě milují, ale byli svedeni těmi, jimž se zavázali věrností. Jiní budou pokoušeni duchem zla, aby Mě odsoudili. Udělají to, aby překazili můj plán naplnit vůli mého Otce zachránit duše a přijmout všechny Boží děti v jeho Novém ráji.

Musíte odolat takovým snahám, ale za všech okolností vždy zůstaňte důstojní. Stále se modlete za ty posvěcené služebníky, kteří jako Jidáš před nimi, Mě líbají na tvář, zatímco Mě zrazují.

Budu stát při vás během těchto muk, neboť dokonce i vy budete otřeseni jedovatostí, která bude vycházet z úst těch, kteří tvrdí, že jsou moji stoupenci.


Váš Ježíš


zpět