691. Poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2013 v 20:30.


PROROCTVÍ OBSAŽENÁ V KNIZE ZJEVENÍ JSOU ZNÁMÁ POUZE ČÁSTEČNĚ


Má vroucně milovaná dcero,

musím informovat mé následovníky, že budou přísně pokáráni některými mými posvěcenými služebníky. Některými z nich vám brzy budou dány pokyny, abyste od této činnosti upustili.

Bude s vámi zacházeno právě tak, jako to učinili s mými stoupenci kněží tehdejší doby. Také jim řekli, aby Mne opustili a mnohým nebylo dovoleno vstoupit do chrámů, aby uctívali Boha, mého Věčného Otce.

Použijí ono velké nepochopení mých zaslíbení lidstvu jako nástroje k nabádání ostatních, aby Mě odmítli, když v tomto čase sděluji mé svaté Slovo celému světu.

Vy, moji stoupenci, budete obviněni z kacířství a nařčeni, že se neřídíte svatým učením.

Moji posvěcení služebníci se dopustí strašných omylů, když si zvolí špatnou cestu, stojíce na rozcestí k mému království. Udělají to z nevědomosti, neboť mnozí z nich se domnívají, že již znají proroctví, které mám ještě světu odhalit před mým Druhým příchodem.

Ach, jak budou zmatení, až jim budou dány pokyny k provádění špatnosti, odmítnutím mých varování daných všem pro záchranu duší. Proroctví, obsažená v Knize Zjevení jsou známá jen částečně.

Žádný posvěcený služebník mé církve ještě nerozumí Knize Zjevení. Budou informováni, ale učiním tak postupně. Dozvíte se to tehdy, až rozhodnu, že je ten správný čas.

Prosím, otevřete svá srdce Pravdě. Buďte opatrní při souzení Božího Slova daného vybraným prorokům. Suďte je tvrdě a budete souzeni podobně. Odmítněte je krutě, a vy také budete odmítnuti mojí rukou spravedlnosti. Přijměte je s láskou a obejmu vás mými svatými pažemi.

Nic, co vám dávám, neodporuje Knize mého Otce, neboť to není možné. Nyní přicházím, abych uzavřel učení, které jsem vyložil během mého času, v němž jsem působil na zemi. Až má práce bude hotova, má smlouva bude konečně naplněna. Pak přinesu ten nejnádhernější dar věčného života.


Váš Ježíš


zpět