688. Poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2013 v 20:00.


MOCÍ MÝCH MODLITEBNÍCH SKUPIN MODLITEBNÍ KAMPANĚ ZMÍRNÍM MNOHO Z PŘEDPOVĚDĚNÉHO UTRPENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

chci dát pokyny mým skupinám modlitební kampaně, aby byly ostražité, když jsou zakládány ve svých národech. [Jejich členové] musí mít na blízku svěcenou vodu, nosit můj kříž a modlit se zvláštní modlitbu modlitební kampaně za požehnání a ochranu své modlitební skupiny.

Modlitba modlitební kampaně (96):

Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny

"Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, tvoji skupinu modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší.

Kéž zůstaneme věrni a silní a vytrváme ve chválení tvého svatého jména před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu tvého svatého Slova. Amen."

Prosím, modlete se tuto modlitbu před a po každém modlitebním setkání.

Musím vám dát také poučení, moji milovaní stoupenci, abych zajistil, že modlitba bude tvořit základ každého modlitebního setkání. Nepřeji si, abyste rozjímali o tom, co je negativní, nebo vytvářeli strach mezi vámi, protože vše, co přináším, je láska a milosrdenství.

Má poselství jsou plná naděje a Já, mocí mých skupin modlitební kampaně, zmírním mnoho z předpověděného utrpení. Účelem této mise je zachraňovat duše. Nikdy to nebylo nic jiného. Má poselství jsou vám dávána, aby vás osvítila, varovala vás před nebezpečím, které se týká vaší víry a připravila vás pro můj Nový ráj.

Jděte nyní v pokoji. Pokryji každou skupinu modlitební kampaně hojností mých milostí, včetně daru rozlišení.


Váš Ježíš


zpět