687. Poselství Ježíše ze dne 23. ledna 2013 v 16:40.


NALÉHAVĚ PROSÍM MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY LIDEM PŘIPOMÍNALI, JAK JE DŮLEŽITÉ ČÍST BIBLI SVATOU


Má vroucně milovaná dcero,

jsem spokojen a raduji se z lásky, kterou moji stoupenci ke Mně chovají ve svých srdcích.

Nebesa se radují z rychlosti, jakou se moje Boží poselství a modlitby šíří po celém světě. Toto je tak dávno předpověděný čas, kdy mé svaté evangelium bude kázáno po celém světě.

Naléhavě žádám mé následovníky, aby lidem připomínali, jak je důležité číst Bibli svatou, Slovo, napsané podle vůle mého Otce.

Dnes je mé Slovo opět sdělováno, aby vštípilo do myslí lidí důležitost mého učení. Nepřijetí Božího Slova má za následek smrt duše.

Každý člověk na zemi se narodil se svobodnou vůlí. Pro každého člověka, jemuž můj Otec dal život, byla připravena svátost křtu, ale ne každému Božímu dítěti byl dán přístup k tomuto důležitému daru, který očišťuje duše a zbavuje ji démonů.

Každý člověk měl nárok na Pravdu mého učení, přesto ne každému byla Pravda dána. Místo ní živila nevinné duše falešná náboženství. To vedlo k vzájemné nenávisti, když lži, vytvořené a šířené takovými falešnými náboženstvími, zamořily srdce lidí.

Je pravdou, že mé svaté Slovo je potravou duše. Bez ní duše chřadne. Když už v sobě nemá pokoj, který ji moje láska přináší, pak hledá potěšení v náruči světských věcí, které ji nakonec zbaví veškeré útěchy.

Nyní, kdy mé svaté Slovo je zažehnuto v srdcích znavených lidí, má láska se rozšíří, jakmile bude lidstvu dána Pravda. Tato láska přitáhne hladové duše, a tak můj plán spásy bude pokračovat. Vyčerpám všechny možnosti, použiji srdce pokorných duší – které Mě skutečně milují – abych zachránil celý lidský rod. Nezáleží na tom, jakého boha zbožňují, protože velmi brzy jim bude Pravda odhalena. Pak už nebudou chtít nic, jen mou Boží přítomnost.


Váš Ježíš


zpět