685. Poselství Ježíše ze dne 22. ledna 2013 v 10:24.


S DAREM DUCHA SVATÉHO BUDETE PROROKOVAT V MÉM SVATÉM JMÉNU PO CELÉM SVĚTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

mé Světlo bude nyní zářit na národy, které až dosud nebyly učeny Pravdě.

Tam, kde se o Bohu nemluví, má Boží přítomnost nyní naplní každý kout těch národů, které Mě neuctívají, ačkoliv jsou si vědomy, kdo jsem. Závoj temnoty bude zvednut a konečně tyto vyhladovělé duše budou pít mého Ducha Svatého a hltat mé svaté Slovo. Po všem tom čase jim skrze rozšíření mých modlitebních skupin bude dána Pravda.

Tím myslím národy, kde jsou vaše kostely prázdné, kde jsou svátosti jen vzácně přístupné a kde se již mše svatá každodenně neslaví. Je na vás, moji milovaní učedníci, šířit mé svaté Slovo, aby ztemnělé duše a ty, které o Mně nic nevědí, byly osvíceny a jemně povzbuzeny přijít ke Mně.

Žehnám vám a mocí mé hluboké lásky k úplně každému z vás rozmnožím výrazně vaše počty. Mé modlitební skupiny budou ustaveny v každé zemi a s darem Ducha Svatého budete prorokovat v mém svatém jménu po celém světě.

Připomeňte všem mé učení. Připomeňte duším, aby četly Bibli svatou, jeden z největších darů, daných vám mým Otcem. Modlete se mé modlitby. Čtěte má božská poselství a modlete se, abyste mohli dosáhnout i na nejzatvrzelejší srdce.

Dám vám mnohé dary a poučím vás na každém kroku učiněném na cestě Pravdy.


Váš Ježíš


zpět