684. Poselství Ježíše ze dne 21. ledna v 15:50.


MŮJ ČAS, PROLNUTÝ BOŽÍ VŮLÍ MÉHO OTCE, JE JIŽ TÉMĚŘ NAD VÁMI


Má vroucně milovaná dcero,

může se zdát, že můj čas na zemi se ukončil mým ukřižováním, ale to byl jen začátek.

Můj čas, prolnutý Boží vůlí mého Otce, je již téměř nad vámi a Já, konečně, ještě jednou přijdu, uzavřít lidstvo do svého Nejsvětějšího Srdce.

Mnohé bylo dosaženo, nejen vámi, moji drazí, milovaní stoupenci, ale vírou mé církve, stojící proti pronásledování, postihující mé Tělo na zemi světskými vládami.

Jak Já jen miluji mé věrné následovníky. Kolik útěchy Mi přinášejí svou pevnou a oddanou věrností. Duch Svatý se bouřlivě šíří v těchto časech a rozprostřel se jako síť nad lidstvem, jako protilék ducha zla, přítomného v srdcích lidí.

Moji následovníci, kdybyste viděli, tak jako Já, duchy zla, kteří se potulují po zemi, hledajíce příbytek, zemřeli byste strachem. Hledají útulek v lidských duších a v domech, které obývají. Duše, které Mě nemilují, které odmítají Boha a které se řídí falešným učením šířeným Satanem, včetně institucí New Age – které se vydávají za náboženské a duchovní organizace – zůstávají široce otevřené těmto duchům. Mnohé z těchto duší by byly uraženy, kdyby se jim řeklo, že jsou nositeli takových zlých duchů. Nevěřily by, třebaže vykazují příznaky hlubokého citového strádání.

Tito zlí duchové, a je jich mnoho, se Mi ukazují a svíjejí se přede Mnou v temnotě. Mohu je vidět, jak se jízlivě šklebí a ze svých odporných úst na Mne plivají. Když jsou přítomni v Božích dětech, proměňují osobu, do které vnikly, i když zprvu jen ponenáhlu. Časem tyto politováníhodné duše budou chrlit necudnosti proti Bohu a zákonům, jež ustanovil. Budou podporovat zlé skutky všeho druhu a půjdou až do krajnosti, aby svedly další duše k páchání hříchů. Tak jak se bude zvyšovat rychlost, s jakou infikují duše, Duch Svatý, přítomný v srdcích mých následovníků, vyvolá mocnou bitvu, aby pomohl vykořenit toto zlo.

Proto je modlitba tak důležitá. Vaše modlitby, nabízené k zastavení zavádění zlých zákonů, které urážejí Boha, budou slyšeny a vyslyšeny.

Prosím, pokračujte v modlitbě modlitební kampaně (87), abyste ochránili váš národ před zlem a aby zlé činy pronásledování mohly být zmírněny.


Váš Ježíš

zpět