682. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2013 v 10:10.


JSOU TO MISE PRAVÝCH PROROKŮ, KTERÉ VZBUZUJÍ POHORŠENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

je mým největším přáním vidět nevěřící číst má svatá Slova. I kdyby to bylo jen na pár minut, budou v pokušení přijít zpět k mému Písmu, znovu a znovu.

Satan klame svět tím, že ho přesvědčil uvěřit, že neexistuje, nebo že jeho démoni, padlí andělé, se netoulají volně po světě, hledajíce útočiště v srdcích a tělech lidí, proto zůstal nevěřícím neznámý. Jen tehdy, když člověk připustí existenci zla ve světě, otevře skutečně svoji mysl k přijetí existence Boží.

Když se zlí duchové potulují [po zemi], vyhledávají místa, kde mohou snadno vejít do duše. Jakmile už jsou jednou uvnitř, je velmi těžké se jich zbavit. Pevně se drží ubohých duší, které nemají žádnou víru, nebo důvěru v Boha. Podobnými způsoby útočí na mé následovníky a jen jejich modlitby jim mohou nabídnout ochranu. Když je prorok poslán do světa, Satan a jeho démoni vyvinou mimořádné úsilí, aby bojovali proti daru proroctví.

Ty, má dcero, jsi obklopena útoky Satana. Ty mají mnoho forem. Lidé, kteří reagují na má poselství, budou také mučeni. Nejdříve budou do jejich srdcí zasazeny pochybnosti duchem zla, jenž pak vyvolá v jejich duších úzkost. To je povede ke zpochybňování a napadání mých poselství, až se jejich pochybnosti změní v nenávist.

Mnoho duší, se kterými jsi spojena, bez toho, že by to věděly, budou neustále pokoušeny tě zradit. Objeví se jistí cizinci a řeknou ti, že oni také jsou proroky. Některé z těchto duší, které k tobě přicházely od začátku této mise pod záminkou, že jsou také mými proroky s mimořádnými dary ode Mne a které tě obelhávaly, jsou tvými největšími nepřáteli. Jsou posedlí zlými duchy a mnozí, žel, si to neuvědomují. Moji posvěcení služebníci, jimž ses svěřila a kteří tě zradili, těm bylo duchem žárlivosti také zabráněno splnit jejich povinnost vůči Mně.

Je velmi málo [osob] hodných důvěry pro spolupráci s mými proroky a to je důvod, proč moji praví proroci musí pracovat sami, jen s hrstkou lidí, kterým lze věřit. Vy, moji následovníci, se nikdy nesmíte cítit zranění nebo uražení, když mému proroku nedovolím se s vámi setkat, nebo se účastnit veřejných událostí.

Proroku posledního času nemohu dovolit rozptýlení. Potřebuji všechen Mariin čas a celou její oddanost. Budu to Já, kdo vás povede ve vašich modlitbách a prostřednictvím mých modlitebních skupin. Nikdy nepodceňujte ducha zla, který vytváří pochybnosti a spory mezi vámi, spolu s pokušením odejít.

Je třeba, abyste znali důvody, proč tomu tak je. Je to proto, že v tomto čase je vedena největší Satanova válka. Jsou to mise pravých proroků, jež vzbuzují pohoršení. Jsem to Já, Ježíš, kdo vede bitvu proti Zlému a jsem to Já, kdo v ní zvítězí.


Váš milovaný Ježíš


zpět