681. Poselství Matky Spásy ze dne 19. ledna 2013 v 20:45.


MUSÍTE BOJOVAT PROTI KAŽDÉMU ZÁKONU A KAŽDÉMU ZDŮVODNĚNÍ, PODPORUJÍCÍMU POTRATY


Mé dítě,

až se vystupňují ďábelské činy jako je snaha národů o zavedení potratů, Duch Svatý sestoupí na Boží děti, aby získaly odvahu se bránit.

Potrat je smrtelným hříchem v očích mého Otce. Nemůže Mu být předložen žádný důvod, který by ospravedlnil tento ohavný čin proti Božímu stvoření. Potraty jsou potupou posvátného stvoření lidstva a přinášejí s sebou strašný trest.

Všemožné důvody budou vytvářeny k ospravedlnění potratů ve vašich národech, ale nic je nemůže učinit pro Boha přijatelné. Nikdo nemá právo zasahovat do daru života stvořeného Bohem, Stvořitelem všeho, co je.

Mnohé ubohé duše věří, že projevují soucit, když omlouvají potraty, ale vše, co činí, je, že omlouvají vraždu, která je těžkým hříchem. Musíte bojovat proti každému zákonu a každému zdůvodnění podporujícímu potraty a ochraňovat život Božích dětí v lůně jejich matek. Nikdy nesmíte mít strach, když hlásáte posvátnost života.

Modlete se, modlete se, modlete se za ty duše, které nedokážou přijmout důležitost života a posvátný čin Božího stvoření. Tyto duše potřebují vaše modlitby a trpělivost. Ukažte jim, že nepřijmete jejich požadavek na tolerování vraždy nenarozeného Božího dítěte.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět