678. Poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2013 v 23:17.


BUDE UČINĚNO VŠE PRO ROZLOŽENÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN


Má vroucně milovaná dcero,

oheň Ducha Svatého zmohutněl v mých modlitebních skupinách, a ty se nyní rozšíří po celém světě a znásobí se tisíckrát. Milost udělená těmto skupinám jim umožní se rychle ustavit a růst tak, jak jsem zamýšlel.

Tak jako plamen Pravdy zalije zemi, tak také temnota klesne jako veliká, hustá mlha. Zlý a jeho démoni budou mučit tolik z vás, kolik jen budou moci, aby Mi vás odňali. Nemohu jim to dovolit.

Bolest z odloučení od nebohých duší, které se dobrovolně nechávají od Zlého krmit lží, je pro Mne velmi těžké snášet. Avšak nic nemůže zastavit Boží Slovo, i když mnohým z vás to tak může připadat.

Svou mocí vnesu lásku do duší všem těm, kteří odpovídají na mou výzvu k modlitbám. Když Mi odevzdají svoji svobodnou vůli, mohu učinit, co je nutné, abych je přitáhl k Boží lásce. Tato láska v jejich životech už nějaký čas chyběla. Pak poznají vnitřní prázdnotu, kterou pociťovali dříve, než jsem jim přinesl tuto útěchu. Útěcha, kterou postrádali, je klid duše, jenž může přijít jen ode Mne.

Pojďte ke Mně a Já vám pomohu uvidět vše, co je důležité. Naslouchejte mému hlasu, nyní, když shromažďuji všechny národy a sjednocuji moji rodinu, abych vás mohl připravit na váš nový život, kde smrt už nebude existovat. Smrt těla, ani smrt duše nemůže existovat v mém Novém ráji. Smrt zanikne. Můj Nový ráj je připraven, ale musí být naplněn každičkou duší, žijící dnes v tomto světě. To je má velká touha.

Vy, moji následovníci, musíte se nyní připravit na strašné zkoušky, kterým budete muset čelit, protože jste odpověděli na mé volání. Bude učiněno vše pro rozložení mých modlitebních skupin. Na příklad, mnoho kněží se je pokusí zakázat. Bude vám řečeno, že se jich nemáte účastnit. Bude vám řečeno, že je to nedovolené. Řeknou vám, že mé modlitby pocházejí z ducha zla. Budou vám uváděny všemožné důvody – všechny budou s prostým úmyslem bránit uskutečnění mého díla.

Naléhavě vás prosím, abyste pracovali v míru a harmonii. Nedovolte rozdílům v názorech zastavit tuto práci. Toto je čas, kdy se Satan pokusí vrazit klín mezi vás všechny, aby modlitby modlitební kampaně nebyly celosvětově šířeny, jak jsem nařídil.

Modlitební skupiny Ježíš lidstvu musí být zakládány všude. Budou nedílnou částí formace a koordinace mé zbylé armády na zemi. Musíte úzce spolupracovat, v lásce a harmonii a zůstávat ve spojení s mou dcerou Marií. Dal jsem jí pokyny, aby tam, kde to bude možné, pomáhala vás vést. Poslal jsem jí skupinu lidí, kteří budou koordinovat tyto skupiny v různých částech světa. Každý z vás se však musí soustředit na vaši vlastní oblast a spojit se jeden s druhými. Marie dostane ode Mne pokyny, jak [tyto skupiny] mají být řízeny a jakou formu si jim přeji dát.

Požehnám každé modlitební skupině, když přistoupí na mé vedení. Potřebuji do nich zahrnout členy duchovenstva a měly by být používány modlitební knihy. Marie vám dá brzy vědět, co je zamýšleno.

Připravte se na tuto celosvětovou misi, nepodobné žádné jiné. Je to poslední mise k záchraně duší a každá etapa na této cestě je řízena Mnou, Ježíšem Kristem. Proto vás prosím, abyste vložili veškerou svou důvěru ve Mne. Radujte se, neboť jste požehnaní, že v tom nejdůležitějším čase v dějinách světa je vám svěřena tato úloha. Za to ode Mne obdržíte mnohé dary, protože potřebuji vaši pomoc k záchraně duší.

Dovolte Mi, abych vám dal požehnání ochrany pro skupiny modlitební kampaně Ježíš lidstvu na každém jednotlivém místě, kde jsou založeny.

Má láska, mé požehnání, nechť je s vámi, moji milovaní stoupenci. Přinášíte Mi v tomto čase mír, lásku a útěchu.


Váš milovaný Ježíš


zpět