676. Poselství Ježíše ze dne 14. ledna 2013 v 18:12.


I PŘES MÉ BOŽSTVÍ JE MI NEVOLNO A JSEM ZNECHUCEN Z HŘÍCHŮ LIDÍ


Má vroucně milovaná dcero,

čas k přípravě na Varování je krátký. Je to čas, kdy jakkoliv bolestivé bude pronásledování, musíte ignorovat všechno, kromě mého svatého Slova.

Až přípravy začnou, nenechejte se nikým zastavit, moji milovaní následovníci, až budete připravovat své duše a modlit se za ty, kteří zemřou během Varování v smrtelném hříchu.

Vy, moji následovníci a moji posvěcení služebníci, budete nyní snášet bolest, kterou cítím, když shlížím na ubohé hříšníky. I přes mé božství je Mi nevolno a jsem znechucen z hříchů lidí, jak jsou předváděny před mýma očima.

Jejich arogance, nestydatost a pýcha, předváděné těmito hříšníky, přesně napodobují rysy Satana a jeho démonů. Stejní zlí duchové pohltili duše Božích dětí, takže nevypadají jako děti, kterými kdysi byly, když se poprvé nadechly.

Jsou tak plní pýchy a přesvědčení o své vlastní neporazitelnosti, že už nejsou schopni dovolit Duchu Božímu dotknout se jejich duší. Proto potřebují vaše modlitby.

Žehnám vás s milostí zachránit tyto duše a musíte Mi pomoci, kvůli Mně, abych jim pomohl.

Člověku už nestačí uspokojovat svou vlastní smyslnost, živit své tělesné touhy, myslí si, že musí zasahovat do mého stvoření. Podniká opatření, ve kterých se nejen pokouší napodobit Boží moc, kdy jde o tvorbu života a jeho ukončení, ale myslí si také, že má moc nahradit existenci Boha. Věří dnes ve své vlastní božství, které není nic než lež, vložená do jeho duše Satanem, kterému přísahal věrnost.

Tyto kroky, které nyní člověk podniká, jdou za hranice dovolené Bohem. Nyní, kdy Boží církve mají být obléhány duchem zla ze strany nepřátel a podvodníků, nakonec sestoupí na zem trest.

Uvidíte moc mého Otce a jeho trest bude přísný. Otřese dokonce i tím nejarogantnějším hříšníkem, který nebude pochybovat o tom, čí ruka dopadla na zem. Můj Otec to udělá, aby zbavil zemi zkaženosti, a současně umožnil růst své armády věrných následovníků, kteří budou pomáhat v záchraně duší.

Hřích poškodil zemi, po níž kráčíte, a můžete to vidět v nemocech, znečištění a korupci ve vašich vládách. Skvrna hříchu pokrývá svět, takže se stal nechutnou a odpornou věcí v očích mého Otce. On, jenž stvořil svět jako místo, kde mohl živit svou rodinu, má nyní zlomené srdce.

Můj Otec je také rozzloben a váhy spravedlnosti se nyní vychýlily. Jeho trest nemůže být zastaven tam, kde se stal nutným.

Pomozte svým bratrům a sestrám, zejména těm, kteří vytvořili zákony, které zasahují do těch, jež byly stvořeny Nejvyšším Bohem. Musíte to udělat pomocí modlitební kampaně. Buďte silní. Buďte stateční. Neztrácejte naději a nebojte se ničeho, jestli Mě milujete.


Váš Ježíš


zpět