674. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2013 v 15:10.


PLÁN KE ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE Z JEJÍCH VLASTNÍCH ŘAD JIŽ PROBÍHÁ


Má vroucně milovaná dcero,

toto je čas pro další etapu v mém plánu připravit svět na novou éru, Nový ráj, království zaslíbené Mnou, Synem člověka.

Moje armáda se musí nyní seskupit a spojit do jednoty v modlitbě, neboť bitva o duše nyní zesiluje. Plány zlovolné skupiny prohlásit války, vraždy eutanazií a potraty za oprávněné v globálním měřítku, nabírají na síle.

Plán ke zničení katolické církve z jejích vlastních řad již probíhá. Duše v mocných postaveních, obzvláště vy v křesťanských církvích, kteří omlouváte hřích a pokoušíte se jej uzákonit, vězte, že budete strašně trpět. Ruka mého Otce zasáhne a zničí váš plán.

Neboť každý muž nebo žena, kteří se pokusí zavést zákony odporující vůli Boží, budou čelit strašnému trestu. Nejen že budou sraženi, jejich vlastní národy budou také potrestány.

Můj Otec už toho snášel dost. Už nebude dále tolerovat takové zásahy do svého stvoření. Země bude otřesena a nebude nikoho, kdo si toho nevšimne.

Jaká zkaženost. A jaká lstivost tam, kde jsou lidstvem zaváděny strašlivé ohavnosti, které urážejí Boha. Pro tyto činy bude muset člověk čelit Božímu hněvu. Modlitby – a hodně modliteb, může tuto zkaženost zastavit. A je to díky vašim modlitbám, že Boží zásahy k potrestání lidstva byly odloženy. Nyní tyto národy, jejichž vůdci jsou hnáni duchem zla, budou smeteny.

Moji milovaní následovníci, budete velmi trpět, až budete svědky skutků neposlušnosti proti zákonům Božím. Musíte vytrvat v modlitbách, abyste zmírnili tresty mého Otce.

Nyní musíte v každém národu založit tolik modlitebních skupin pro mé modlitby modlitební kampaně, kolik jen bude možné. Tím oslabíte práci skupiny zla.

Moje trpělivost je nekonečná, ale člověk bude před mým Druhým příchodem potrestán za svoje zlé skutky. Tento trest byl na nějaký čas pozdržen, ale můj Otec dovolí příchod ekologických zvratů, aby očistil duše.

Zde je důležitá litanie (4) na pomoc k zmírnění trestu mého Otce.

Litanie - za zmírnění trestu Boha Otce

"Ó, Nejvyšší Bože,

velmi Tě prosíme o milosrdenství pro hříchy tvých dětí.

Děkujeme Ti za dar země.

Děkujeme Ti za dar lidského života.

Vysoce si ceníme daru života.

Respektujeme dar života.

Děkujeme Ti za dar tvého Syna, Ježíše Krista.

Děkujeme Ti za dar vykoupení.

Chválíme tvé božství.

Plně se Ti odevzdáváme, buď tvá Boží vůle jako na zemi, tak i v nebi.

Děkujeme Ti za dar osvícení svědomí.

Děkujeme Ti za slib věčného života.

Vítáme Nový ráj.

Prosíme Tě, abys zachránil všechny duše, včetně těch, které Tě trýzní a těch, které jsou pro Tebe ztracené.

Děkujeme Ti za lásku, kterou máš ke všem svým dětem.

Děkujeme Ti za dar proroctví.

Děkujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Tě, uděl nám pokoj a spásu. Amen."

Má dcero, tato mise se stane ještě těžší, až nenávist člověka k člověku zesílí a stane se nástrojem rozdělení.

Věrní stoupenci Boží budou pokoušeni, aby podlehli hříchům, které budou maskovány zákony tolerance. Musíte odolat každému pokusu obrátit se zády k Pravdě mého učení. Jestli ponecháte všechny vaše zkoušky v mých svatých rukou, uvidíte, že tato mise za záchranu duší bude mnohem lehčí.


Váš Ježíš


zpět